ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 21:16
7 ދުވަހުން 7 އަޖައިބަށް ދިޔަ މީހާ
7 ދުވަހުން 7 އަޖައިބަށް ދިޔަ މީހާ
ބީބީސީ
ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތައް
7 ދުވަހުން 7 އަޖައިބަށް
 
އެމެރިކާގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދުވަމުން ކުރި ދަތުރާއި، ބައިސްކަލެއްގައި 13670 މޭލުގެ ރާސްތާއަކަށް ތައިލޭންޑުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރި ދަތުރަކީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން
 
ޗައިނާގެ ބޮޑުފާރާ ހިސާބުން ފެށި ދަތުރުގައި އިންޑިއާގެ ތާޖުމަހަލުން، އޭޝިއާ ހުރަސްކޮށް، ރޯމްގެ ކޮލޯޒިއަމަށްވެސް ދިޔަ

ދަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީޚު، މީގެ އެތައް ސަތޭކަ ހާސް އަހަރެއް ކުރިއަށް ޖެހިލެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދަތުރުވެރިކަމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް މިއަދު އައިސްފައިވާ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކީ ތާރީޚު ދުށް ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ހީވެސް ނުކުރާފަދަ މަންޒިލްތަކަށް، މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްލެވިދާނެއޭ ދެންނެވުމަކުންވެސް ގޯހެއް ނެތެވެ. ބޮޑު ފޮއްޓާއި ތަންމަތި ބަނދެގެން، މަންޒިލަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރި ޒަމާން މާޒީވެއްޖެއެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެ "ކުޑަކުރެވިދާނެ"އޭ ބުނާ މިންވަރަށް، އަދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވަނީ ކުރިއަރައިފައެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފި އެކަކީ، އަބަދުވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރުމަށް ލޯބިކުރާ އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއްކަމަށް ވާ ޖޭމީ މެކްޑޮނަލްޑެވެ. "އެޑްވެންޗަރމޭން"ގެ ވަނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މެކްޑޮނަލްޑްގެ މި އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރު ނިންމާލީ، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއްވެސް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ގިނިސް ވަރލްޑް ރެކޯޑް ފޮތުން އޭނާ ޖާގަ ހޯދީ، ދުނިޔޭގެ 7 އަޖައިބުގެގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކޮށްގެންނެވެ. 7 މަންޒިލަށް ކުރި ދަތުރަށް، 7 ދުވަސްވެސް ހޭދަނުވާތީއެވެ. 

ޗައިނާގެ ބޮޑުފާރާ ހިސާބުން ފެށި ދަތުރުގައި އިންޑިއާގެ ތާޖުމަހަލުން ގޮސް، އޭޝިއާ ހުރަސްކޮށް، ރޯމްގެ ކޮލޯޒިއަމަށްވެސް ދިޔައެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުޅަނގު ބިތުގެ އަޖައިބުތައްވެސް ހިމެނޭހެން، އެޑްވެންޗަރމޭން ކުރި އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރުގައި 7 އަޖައިބަށް ދަތުރުކުރީ، ޖުމުލަ 6 ދުވަހާއި 16 ގަޑިއިރާއި 14 މިނެޓްގެ ތެރޭގައެވެ.

އިންގްލަންޑަށް ނިސްބަތްވާ 36 އަހަރުގެ އެޑްވެންޗަރ މޭންގެ ރެކޯޑް ދަތުރުގައި އޭނާ ވަނީ 22956 މޭލު ނުވަތަ 36783 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ހުރަސްކޮށްފައެވެ. އެ ރާސްތާ ކަޑައްތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ވަނީ 13 ފްލައިޓް، 16 ޓެކްސީ، 9 ބަސް އަދި 4 ރޭލުގައި ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މިއިން އެއްވެސް ދަތުރަކީ ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ އުސޫލުން ކުރި ދަތުރެއްނޫނެވެ. މުޅި ދަތުރު ފުރިހަމަކުރީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯރޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެޑްވެންޗަރމޭންއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އެމެރިކާގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފައިމަގުގައި ދުވަމުން ކުރި ދަތުރާއި، ބައިސްކަލެއްގައި 13670 މޭލުގެ ރާސްތާއަކަށް ދުއްވައިގެން ތައިލޭންޑުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރި ދަތުރަކީ އެފަދަ ބައެއް ދަތުރުތަކެވެ.

އެޑްވެންޗަރމޭން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ދުނިޔޭގެ 7 އަޖައިބަށް، 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރި ދަތުރަކީ އޭނާއަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ ދަތި ދަތުރެވެ. ރެކޯޑެއް ހަދަން ދަތުރެއް ކުރުމަށްޓަކައި ދުވެއްޔަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސާސް ކަމަށް ވާއިރު، މޫސުމާއި އުޅަނދުތައް ދަތުރު ފަށާ ގަޑި ލަސްވުމާއި، ކަސްޓަމްސް ގަވައިދުތަކާއި، ބައެއް ދަތުރުތައް ކެންސަލްވުމަކީ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

އެޑްވެންޗަރމޭންއަކީ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމުގެވެސް މިސާލެކެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް ކުޑައިރު، މައިބަދައިގެ ބައްޔަކަށް ޑައެގްނޯޒްކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭރު އޭނާ ބެލި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ، އެޑްވެންޗަރމޭންއަށް ހިނގުމުގެ ގާބިލުކަން ގެއްލިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ. އެހައިހިސާބުން ހިތްވަރު އެލުވައިލީއެއްނޫނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި އާއިލާގެ އެހީއާވެސްއެކު، އެޑްވެންޗަރމޭން ތެދުވީ އިތުރު ސާބިތުކަމާ އެކީގައެވެ.

އެޑްވެންޗަރމޭން މިއަދު ކުރާ އާދަޔާ ޚިލާފު ދަތުރުތަކުގެ މަގުސަދަކީވެސް އެކަމާ ގުޅިފައިވާ މަގުސަދެކެވެ. މިފަދަ ދަތުރުތަކުން އޭނާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަނީ، އޭނާ ފަދައިން ތެރަޕީތަކަށް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ކުދިންގެ ފަރުވާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް