ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 10:59
ނޭކުރެންދޫ - އެރަށުގެ ބަނދުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކަނޑޫފަލުގެ ސަރވޭއެއް ހެދިގެން
ނޭކުރެންދޫ - އެރަށުގެ ބަނދުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކަނޑޫފަލުގެ ސަރވޭއެއް ހެދިގެން
ވިސްނުން ނޭކުރެންދޫ
ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު
ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކަނޑޫފަލުގެ ސަރވޭއެއް ހެދިގެން - އަސްލަމް
 
ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ އީއައިއޭ ހަދާއިރު، ބަނދަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑޫފަލުގެ ރަނގަޅު އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އެދިފައިވޭ
 
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ އީއައިއޭ ފާސްކޮށްދެވެންޔާ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ އެރަށުގެ ބަނދަރާއި އިންވެގެން އޮންނަ ކަނޑޫފަލުގެ ސަރވޭއެއް ހެދިގެން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ އީއައިއޭ ހަދާއިރު، ބަނދަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ކަނޑޫފަލުގެ ރަނގަޅު އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކަނޑޫފަލުގެ އެސެސްމަންޓާއި ނުލާ ބަނދަރުގެ އީއައިއޭގެ ޑްރާފްޓެއް ލިބިފައިވާ ކަަމަށާއި، އެ ޑްރާފްޓް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އީއައިއޭ ހަދާފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން ކަމަށައި، އީއައިއޭ ރިވިއުކޮށްފައި އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އީއައިއޭ ޑްރާފްޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމެންޓް ފޮނުވީމާ، މާބޮޑު ކަމެއް ކުރަން ނެތިއްޔާ އީއައިއޭ ސަބްމިޓް ކުރެވޭނީ. މި އަންނަ ހަފްތާގައި ސަބްމިޓްކުރެވޭނެ. އެކަމަކު ކަނޑޫފަލުގެ މައްސަލައިގައި އީޕީއޭގެ ސިޓިއެއް އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުނިން، މިހާރު ބަނދަރުގެ އީއައިއޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަކިން ސަރވޭ ސަބްމިޓްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަހާފައި. އީޕީއޭއިން ބުނީ އީއައިއޭގެ ތެރެއަށް އެބައި ބޭނުންވާ ކަމަށް.
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކަނޑޫފަލުގެ ސަރވޭ ނުކުރާކަށް ނުއުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ އީއައިއޭ ފާސްކޮށްދެވެންޔާ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީއައިއޭ ސަބްމިޓްކޮށްފައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވަނީ ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މައްސަލައިގައި މެންބަރު ރާއީ ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުވެސް އޮޅުންފިލުވާ ދެއްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ އެންމެ ފަހުން ލިބުނީ ބޮޑު ހިލަޖެހުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ. އަދި މިތަނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަދަވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ޖައްސަން ޖެހެނީ 2 ޓަނާއި 4 ޓަނާއި ދެމެދުގެ ބަރުމިން ހުންނަ ހިލަ ކަމަށެވެ.

އެއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ހިލަ ޖައްސަންޖެހޭ ތަނެއް. ހިލައިގެ 2 ބާޖްވީ އެކޮޅަށް ގޮސްފައި. ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ވަނީ. އެ ހިލަޔާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. ބަނދަރުގައި އެބައޮތް ނުކޮނެވި އޮތް ސަރަހައްދެއް. އެމްޓީސީސީން ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތީ ހިލައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި، އެތަން އިންގޮތުން ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެންވެ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ.
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ނޭކުރެންދޫ ބަނދުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް