ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 18:48
ފިތުރޯނު ގަހެއްގެ މޫގަނޑު ފައިބާފައި
ފިތުރޯނު ގަހެއްގެ މޫގަނޑު ފައިބާފައި
އަރބަންކޯ
ހުޅުމާލެއިން ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނެގުން
ހުޅުމާލެއިން ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނަގައި، ހިޔާ ލިބޭ އެހެން ގަސްތައް އިންދަނީ
 
ނިރޮޅުމަގުގައި ހުރި ފިތުރޯނުގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގަސްތައް ޖަހައި، ފިތުރޯނު ގަސްތައް ވަނީ ކަނޑާފައި
 
މަގުގެ ތާރުގަނޑު ފަޅައިގެންދިއުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވޭ

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭތީ، ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނަގައި، ހިޔާ ލިބޭނެ އެހެން ގަސްތައް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ހުޅުމާލެއަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އާބަންކޯއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އިންދާފައިވާ ބައެއް ގަސްތައް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ކަނޑަމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހައްދާފައިވާ ބޮޑެތި ފިތުރޯނުގަސްތަކެވެ. މި ގަސްތައް ކެނޑިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެތަނުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ގަސް އިންދަމުންކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

އާބަންކޯގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ފިރާގު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ފެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއް އަދި ދޭއްގައި ފިތުރޯނު ގަސްތައް އިންދާފައިވަނީ ފަސޭހައިން ހެދޭ ގަސްތަކަކަށްވުމާއެކު، ހިޔާ ލިބޭ ގަހަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގަސްތައް އިންދާފައިވާ ކާނަށް ނުފެތޭވަރަށް ގަސްތައް ބޮޑުވެ، މަގުގެ ތާރުގަނޑު ފަޅައިގެންގޮސްފައި ވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ ފިތުރޯނު ގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އާބަންކޯއިން ބުނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފިތުރޯނު ގަސްތައް ކަނޑާފައި ވަނީވެސް ކޮންމެ ދެ ފިތުރޯނު ގަހެއްގެ މެދުގައި ހަމަ އެގޮތަށް ހެދޭނެ އެގްޒޯޓިކް ޕްލާންޓެއް ހެއްދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ފިތުރޯނު ގަސްތައް ކަނޑާއިރުވެސް އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަނީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ، އަދި ހުޅުމާލޭގެ ފެހިކަމާއި، ހިތްފަސޭހަކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ނިރޮޅުމަގުގައި ހުރި ހުރިހާ ފިތުރޯނުގަސްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގަސްތައް ޖަހައި، ފިތުރޯނު ގަސްތައް މިހާރު ވަނީ ކަނޑާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފިތުރޯނު މަގުގެ އެއްބައިގައި އެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި މަސައްކަތް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު ތެރޭގައި މުޅި ހުޅުމާލެއިން ފިތުރޯނުގަސްތައް ކަނޑައި އެހެން ގަސްތައް އިންދައި ބޮޑުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް