ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:21
ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ތައުލީމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއް
 
މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ވަންގް ޔުބޯ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ތަޢުލީމާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސާއެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ވަންގް ޔުބޯ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޔުނާން ޕްރޮވިސާއެކު ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ސްޕޯޓްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދެވެ.

ދެވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރިވިންސްގެ އޯޕަން ޔުނިވާސިޓީ އާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެވެ. މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު މި އެއްބްސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފެވެ.

Advertisement

އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ވަންގް ޔުބޯގެ އިތުރުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގ ލިޒިން އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއާއި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްއާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރުވެސް ވަނީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއެކު ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާއި ޔުނާން ޕްރޮވިންސްއާ ދެމެދު ދަނޑުވެރިކަމާއި، ތަޢުލީމާއި، ކުޅިވަރާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުންދީ، ގުޅުން ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް