ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 20:32
ކޮމަންވެލްތު ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން
ކޮމަންވެލްތު ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ
76 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި
 
މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުން 9 ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ 76 ވަނަ ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމަކީ، ދުނިޔޭގެ 194 ގައުމަކުން، ސިއްހަތާބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާ، އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމަކީ މިމަހުގެ 21ން 30ށް، ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.  

މި އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ގައުމުތަކުގެ ވަޒީރުން ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ މައުލޫއަކީ "ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ އެޓް 75: ސޭވިންގ ލައިވްސް، ޑްރައިވިންގ ހެލްތު ފޯ އޯލް" އެވެ. މިމައުލޫއަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، އަހުމަދު ނަސީމް ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އުފެދުނުތާ 75 އަހަރު ފުރުނު އަހަރު ކަމަށްވުމާއެކު، މި އަހަރުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ޚާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އަދި ޖަމިއްޔާގެ ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާމެދު، ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޮންސްއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަސްޓެއިނަބްލް ފިނޭންސިންގއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އާއްމު ސިއްހަތާއި ސިއްހީ ނިޒާމާއި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

Advertisement

ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް، ގައުމުތަކާއި އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ތަފާތު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ، ސްޓޮޕް ޓީބީ އަދި ގްލޯބަލް ފަންޑާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުރީ އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ އެސެމްބްލީއާ ގުޅުވައިގެންވެސް "ވޯކް ދަ ޓޯކް: ހެލްތު ފޯ އޯލް ޗެލެންޖް"ގެ ނަމުގައި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމާއި ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ މަގުސަދުގައި ،ހިނގާލުމަކާއެކު ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވުނު މިހަރަކާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި މަހުގެ 17ން 19ށް ބޭއްވުނު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ 38 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓު އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު އާއިޝަތު ރިޝްމީއެވެ. އަދި މި މަހުގެ 30ން ޖޫން މަހުގެ 1ށް ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ 153 ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައިވެސް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް