ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 19:21
ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އިބްރާހިމް އަދުނާން އަނީސް
ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، އިބްރާހިމް އަދުނާން އަނީސް
ބިދޭސީން އުޅަނދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން
ބިދޭސީންނަށް އުޅަނދުތަކުގެ ކެޕްޓަނުންގެ ގޮތުގައި ނުތިބެވޭނެ، މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫން - އަދުނާން
ބައެއް ހާލަތުގައި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ވެސް ބިދޭސީން ތިބޭ
އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން އަކަށް ބިދޭސީ އަކު ހުންނަ ކަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވި

ބިދޭސީންނަށް އުޅަނދުތަކުގެ ކެޕްޓަނުންގެ ގޮތުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫންކަމަށް މެރިން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްޕެންޓުގެ ހެޑް، ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުނާން ވިދާޅުވީ ހާދިސާ އެއް ދިމާވެގެން ގޮސް އުޅަނދަށް އަރާ ބަލާ އިރު އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން އަކަށް ބިދޭސީ އަކު ހުންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެެ. އެ ބިދޭސީ މީހާ އަކީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުނަރާއި، ތައުލީމާއި ގާބިލްކަން ލިބިފައި ނެތް މީހެއް ކަމަށް ވެސް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ އުޅަނދު އެ ބިދޭސީ މީހާ އާއި ހަވާލުކުރަނީ އުޅަނދުގެ ވެރިން ކަމަށާއި އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ހާލަތުގައި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ވެސް ބިދޭސީން ތިބޭ ކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިވެއްސަކު އުޅަނދުގައި ހުރި ނަމަވެސް އެ މީހާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ނަމެއްގައި ކަަމަށާއި އުޅަނދާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަނީ ބިދޭސީއަކާއި ކަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔަމިކަމުގެ ހުއްދަ ބިދޭސީންނަށް ނުލިބޭ އިރު އެފަދަ އިހުމާލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ހިތާމަވެރި ޙާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ. ބިދޭސީންނަށް ކަނޑު އުޅަނދުތައް ދުއްވޭނެ ހާލަތުތައް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި އެކަންކަމަށް ބޯ ނުލަނބާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފުލުހުން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެފަދަ އުސޫލުތަކަކީ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ހަދާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކަށް ވުމާއި އެކު އެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް އަދުނާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
86%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް