ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 12:09
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލުތައް
މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ސަރުކާރުން 14 ބިލެއް
ހައްޖާއި އުމުރާ އަދި ޒަކާތުގެ ބިލުވެސް ފޮނުވާފައިވޭ
ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލު ވަނީ ފޮނުވާފައި
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު

މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ސަރުކާރުން 14 ބިލެއް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހުށަހެޅުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ބިލުތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުތައް

 1. ހައްޖާއި އުމްރާގެ ބިލު
 2. ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބިލު
 3. ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 5. މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ގާނުނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 6. ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 7. ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 8. މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 9. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 10. ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 11. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 12. ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލު
 13. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
 14. ޒަކާތުގެ ބިލު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި 36 ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ހުށަހެޅީ މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ 22 ބިލަކާއި މުޅިން އަލަށް އެކުލަވާލާ 14 ބިލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް