ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 13:28
ފުލުހުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް
ފުލުހުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ޑްރަގް މައްސަލަތައް
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަހުވެސް، 16 ކިލޯގެ ޑްރަގް
 
ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތް
 
ތަކުރާރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 9000 އާ ގާތްކުރޭ
 
މާލެ ސަރަހައްދުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް 10،000ށް ވުރެ ގިނަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މިވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 16 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައިވެސް އަތުލައިގެންފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެެނެބިސް، ކޮކެއިން، ހެރޮއިން އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޑްރަގް ވިޔަފާރި ފުޅާވެ، ކުޑަކުދިންވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެއެވެ.

ކުޑަކުދިން މި ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން އެކި ނެޓްވޯކުތަކުން "ޝެޑިއުލް ބަހައިގެން" ޑްރަގް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާކަން ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކުޑަކުދިން ވައްދައި، އެކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރާ މީހުންނާމެދު ހަރުކަށި ގޮތެއްގައި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް 10،000ށް ވުރެ ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް ބޭނުން ކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އެތައް މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 400 އާއި 500 ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުން އަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަޙައްދުން ވެސް 1100 އެއްހާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުޙައްމަދު ހަމީދުވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، ތަކުރާރުކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 9000 އާ ގާތްކުރާއިރު، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ލިސްޓަށް ހާހަކާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އެއީވެސް ޑްރަގް ވިޔަފާރިން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކެއް މުގުލުގައި ތިބެ ހިންގަމުންދާ މި ކަންކަން ސިއްރު ކޮށްގެން ތިބެވެން ނެތް ސަބަބެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި 9000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަަށް ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މީހުން އުޅޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ ވެސް ފަރުވާގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ނެތެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާގައި ކިއޫގައި ތިބެންޖެހޭއިރު، ރާއްޖޭގައި ޑްރަގް ފަރުވާގެ ނިޒާމު އޮތީ މުޅިން ބޮއްސުންލާފައި ކަމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުންވެސް ބަޔާންކުރަމުންދެއެވެ.

ޑްރަގްގެ ވަބާގައި ޖެހި، ފަރުވާއަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައިތިބި އެތައް ޒުވާނުންނެއް ތިބިއިރު، އޭގެ ސަބަބުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަނީ އިތުރު ކުށްތަކެވެ. ވައްކަމާއި ފޭރުމާއި، މީހުން ރަހީނުކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރާ ބޮޑެތި ނެޓްވޯރކުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދާއިރު، އެކަމަށް މަގުފަހިވުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހައްޤު އަދަބެއް ނުދެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް