ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:15
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
"މަ ނޫން މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވާނެ"
 
ރައީސް ސާލިހަށް ޓިކެޓް ދޭން ދެކޮޅު ހެއްދެވި
 
ރައީސް ސާލިހަކީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު އެންމެން އިއްތިފާގުވި ކެންޑިޑޭޓު

އެއީ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން އައި ދުވަސްވަރެވެ. ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ އާރާއި ބާރު ދައްކަވައި، ހޯއްދެވުނު ގޮތަކުން ހޯއްދަވަން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ފައި ނަންގަވާފައިވާ ވަގުތެވެ. ޕްރެޝަރތައް ހަންމަތަކުރުމަށް ހެދުނުހާއެއްޗެއް ހައްދަވަމުން ގެންދެވި ދުވަސްވަރެވެ. ސަރުކާރުގެ ބާރާއި ކޯޓުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތްޕުޅަށް ނަންގަވައިގެން ދެން އޮތް ބާރުކަމުގައިވާ މަޖިލީސް ވެސް ހިސޯރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ދުވަސްވަރެވެ. 'މަ ނޫން މީހަކު ވެރިކަމަށް އާދެވިގެން ނުވާނެޔޭ" ބުނާ ފަދަ ގޮތަކަށް އިދިކޮޅުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ތިބި އެންމެން ޖަލަށް ލައިގެން "ރަމްޒީ ގޮތުން" އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން އުޅުއްވި ވަގުތެވެ.

ޖޭޕީން ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖަލަލަށްލާފައި ވަނިކޮށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރިހުކުމުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭރު އޮތީ ގެއްލިފައެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން އޮންނެވީ ބޮޑު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރައްވަން ޖަލުގައެވެ. ކާނަލް ނާޒިމާއި ރައީސް މައުމޫނަށްވެސް ވަނީ އެދޮރު ބަންދުކޮށްފައެވެ. ކިރިޔާވެސް ކުރިމަތި ލެއްވުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެންމެބޮޑު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރައީސް ނަޝީދެވެ. ފިއްލަވަވައިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރެއްވިއެވެ. ސަރުކާރުން އެޅި ހުރަހާއެކު، ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ލާން ޖެހުނީ ބާލިދީތަކަށާއި ކޮންކްރީޓް މެޝިންތަކަށެވެ. އެކަމަކު އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައި އޮތް ހުކުމާއި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނޭ ދޮރު އެމަނިކުފާނަށްވެސް ވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުވެފައެވެ.

އެހާލަތުގައި އިދިކޮޅަށް އޮތީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ހާރަކަށް ތަރާވީހަކަށްވިއަސް އޮތީ ދެގޮތެކެވެ. އެއްގޮތަކީ އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެވެސް މީހަކު ނެރެގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ. އެންމެން ގުޅިގެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ހުރިހާ އެންމެން ވެގެން އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެގެންނެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދެއްވައިގެން އަނެއް ފަސް އަހަރު ޖަލުގައި އޮންނެވުމެވެ. އެއަނިޔާވެރިކަން އިތުރު 5 އަހަރު ތަހައްމަލް ކުރުމެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ނުވަތަ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ނުކުމެ އަލުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން މިދެގޮތް ނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ.

އިދިކޮޅުން އިއްތިފާގުވީ އިތުރު ދައުރެއް ރައީސް ޔާމީނަށް ދީގެން ވާން ނެތްކަމަށެވެ. އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރުމަކީ އެއްވެސް ހައްލެއް ނޫނެވެ. ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޗޮއިސްއެއް ނޫނެވެ. އިދިކޮޅުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްގަލަކަށް އެރުނު ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެއްކޮޅާއި އިދިކޮޅުން އަބަދުވެސް އިހުތިރާމް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ އެއީ ކަމަށް ވެގެންނެވެ. ފަސްބައިގާ ހުތުރު ލައްގަނޑެއް ނެތް ފަސޭހައިން ވިއްކިދާނެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނެވެ. އެމަޝްވަރާތަކުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވައެވެ. ރައީސް ސާލިހު ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނެވި ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށެވެ. އެމަނިކުފާނަކަށް އެގޮތަކާ ނުރުހެވުނެވެ. ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުނަސް އަދި ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ބޮޑު ހުކުމެއް އޮތްނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބަހަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފުގެ ބަހަކީ ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނަމަ އެއިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރުމެވެ.

ދެން ފެށުނީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މަޝްވަރާތަކެކެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް އެމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިލޯނުގައެވެ. މިހާރުގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުވެސް ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާގޮތުންނެވެ.

އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ ރައީސް ސާލިހަށް ޓިކެޓް ދެއްވަން ރައީސް ނަޝީދު ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންވުމުގެ ކުރިން އެހެން ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި އިތުރު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ވުމުން ވެރިކަން ލިބެން ޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނަށް ކަމަށޭ ވިދާޅުވެއެވެ.

މަޝްހޫރު އުކުޅަސް ޖަލްސާ ބޭއްވީ އެކަންތައްގަނޑަށް ފަހުއެވެ. މަޝްވަރާތައް ދިގުލައިގެންގޮސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއެވެ. އޭރުވެސް އިދިކޮޅު އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އޮތީ ރައީސް ސާލިހު ނެރުއްވަން އިއްތިފާގުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި ޗޮއިސްއަކީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް އިދިކޮޅުން ވާދަކުރުން ކަމަށް ވީތީއެވެ. އެޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔައިރުވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރަކު ގެންދެވީ އެއިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުމަށް ސޮއި ކުރުވަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް  ބަޔަކު މީހުން "އުކުޅަހު ބަޣާވާތޭ" ކިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަށް ލިބިލެއްވި، ދެއްވި ޓިކެޓަކީ ރައީސް ނަޝީދު ތަބަކަށް ލާފައި ދެއްވި އެއްޗެކޭ ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އޭރުގެވެސް އަދި މިހާރުގެވެސް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ ވެރިކަން ލިބެންވާނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
6%
29%
6%
9%
0%
51%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުން، ޗައިނާއިން މިކަމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލެއް ނެތް
ކުޑައިރުގެ އެކުވެރިޔާ، ރައީސް ސާލިހުއާ އޮތް ގާތްގުޅުން ކަނޑާލުންވީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނޫން: ރައީސް ނަޝީދު
މެއި 6ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ: މެންބަރު އާޒިމް
މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުން: ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާ މުތުލަގަށް ނެތް ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
އިންޑިޔާއަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
ޑިޕްލޮމެސީއެއް، އަޚްލާގެއް ނެތް ވެރިންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަގު ވެއްޓުނީ ގައުމުގެ، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހީންނަށް!