ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 03:00
3 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރު އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސެންޓަރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި
3 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރު އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސެންޓަރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ޒޯން 3ގައި ހިމެނޭ 3 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރާ 3 ރަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 11.13 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 8 ޕްކޭޖަކަށް ބަހާލައިގެން 15 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޒޯން 3ގައި ހިމެނޭ 3 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުނި ކޮށި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކ. ތުލުސްދޫ، ކ. ހުރާ އަދި ކ. ހިންމަފުށީގައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަކީ 11.13 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޒޯން 3 ގެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބައެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ 180 ދުވަސް (6 މަސްދުވަސް) އެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ކަމަށެވެ. ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުން އަންނަނީ "ގްރޭޓާރ މާލެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ޒޯން 3 ގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، އޭޑީބީ އާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ފުރަމާލެ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން، މުޅި ސަރަހައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މިގޮތުން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ކ، އއ. އދ. އަދި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 8 ޕެކޭޖަކަށް ބަހާލައިގެން 15 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ލޮޓް 1ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ ކ. ތުލުސްދޫ، ކ. ހުރާ އަދި ކ. ހިންމަފުށި، މި ތިން ރަށެވެ. މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރާ 3 ރަށުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 11.13 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރަށްތަކުގެ ތަފްސީލް

  • ކ. ހިންމަފުށި — 3.52 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކ. ހުރާ — 3.26 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކ. ތުލުސްދޫ — 3.51 މިލިއަން ރުފިޔާ

މި އެއްބަސްވުމުގައި ރަސްމީކޮށް ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުސްތަފާއެވެ. އަދި ސެންޓްރަލް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޢަބްދުﷲ އާސިމެވެ.

އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ހުރިހާ އައިޑަބްލިއުއެމްސީތަކަކީ އޭޑީބީގެ ސޭފްގާޑްސް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ކާރިސީ އަދި މޫސުމީ ހިރާސްތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޒަމާނީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރުތަކެކެވެ. މި ސެންޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ވަކިކޮށް، ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މަގުފަހިވެ، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ އައިޑަބްލިއުއެމްސީއެއް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވަނީ ގާޑް ޕޯސްޓަކާއި އޮފީސް އިމާރާތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން، މިސެންޓަރުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިފުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެގެންދާނެއެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު، ރަށުގައި ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެކި ކަހަލަ ޕްރޮޤްރާމްތައް ހިނގުމަށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރަ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 8 ޕެކޭޖްގެ ތެރެއިން ބާކީ 7 ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ 12 ރަށުގައި މުޅިން އައު އައިޑަބްލިއުއެމްސީ ރީ-ބިޑިންގއަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމާޒަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާކީ ހުރި ރަށްތަކުގައި މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށް، މިރަށްރަށުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފެއްޓުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް