ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 02:56
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އީގަލްސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު މުއާވިޔަތު
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އީގަލްސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު މުއާވިޔަތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
އީގަލްސް އިން ޓީސީ މެޗު ފަސޭހައެއް ނުކުރާނެ: މުއާވިޔަތު
 
އީގަލްސް ތާވަލުގެ ތިން ވަނައިގަ އޮތް އިރު، ޓީސީ އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައި

އީގަލްސް އިން އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހަ ނުކުރާނެކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ޓީސީ މެޗު ފަސޭހަ ނުވާނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު، މުއާވިޔަތު އިލްހާމް ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މުއާވިޔަތު ބުނީ އީގަލްސް އިން އަބަދުވެސް ނުކުންނާނީ ކޮންމެ މެޗަކުންވެސް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށާއި، އެ އަޒުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށެވެ.

މުއާވިޔަތު ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ޓީސީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ، ގާތްގާތު މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމުން އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަގުތު ނުލިބުމެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވީ ލަނޑު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލަކަމަށާއި އެކަންތަށް ޓީސީ މެޗުގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ.

އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އަށް ތައުރީފުކުރަމުން މުއާވިޔަތު ބުނީ، ރިޒޭ އަކީ މުޅި އީގަލްސް އޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެކަމަށާއި، ހުރިހާ ލަނޑެއްގައި ވެސް ރިޒޭގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ރިޒޭ އަކީ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވީނަމަވެސް، އޭނާ އަށް ރެސްޓު ދިނުމުގައި އިތުރު ގޮތްތައް އެބަހުރިކަމަށް މުއާވިޔަތު ބުންޏެވެ.

މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޓީސީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަހުސަން ރަޝީދު (ޗޭ) ބުނީ، ޓީސީ އޮތީ ވެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތައްޔާރުވެފަކަމަށެވެ. ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވީނަމަވެސް، ޓީމުގެ ސްކޮޑް ރަނގަޅުވުމުން އެހާބޮޑަށް ދަތި ނުވާކަމަށް ޗޭ ބުންޏެވެ. ޗޭ އިތުރަށް ބުނީ އީގަލްސް އަކީ ރަނގަޅު ޓީމަކަށް ވިނަމަވެސް، މާޒިޔާ މެޗަށްވުރެ އުނދަގޫ މެޗަކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ޓީސީ އިން ނުކުންނާނީ ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހަންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދެ މެޗު ކުޅެ، އީގަލްސް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިން ވަނައިގައެވެ. ޓީސީ އޮތީ އީގަލްސްގެ ފަހަތުން ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް