ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 23:00
ބައި އިލެކްޝަން ވޯޓުލުން
ބައި އިލެކްޝަން ވޯޓުލުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ޑަބްލިޔުޑީސީ ބައި އިލެކްޝަން
ޖޫން މަހު ބާއްވާ ޑަބްލިޔުޑީސީ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓާސް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޭ 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މޭ 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

 ޖޫން 17 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ އާންމުކޮށް، މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޭ 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މޭ 17 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ.

މި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު އާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ޢާންމު ކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެސް.އެމް.އެސް ކޮށްގެން ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

މި ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ "ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ. 

ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހދ ފިނޭ، ކ. ދިއްފުށި، މ.ވޭވަށް، ތ.ގާދިއްފުށި، ލ.މާމެންދޫ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް