ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 15:36
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަން އެމްޓީސީސީ އާއި މެނޭޖްމެންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އެބަ ހުރި - އާޒިމް
 
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.47 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ

އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަން އެމްޓީސީސީ އާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އަދިވެސް އެބަ ހުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީ އަކީ ޗެލެންޖްތަކަށް ތައްޔާރުވެ އެ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަަމަށެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢު އެ ކުންފުނިން ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ގާބިލަންކަން ކުންފުނީގައި ހުރިކަމަަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 50 މަޝްރޫޢު އަށް ވުރެ ގިނައިން އެ ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގިދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި ކުރިން ތިބި ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެގެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމަކީ ކުންފުންޏަކީ ފައިދާ ވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުން ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުނު ކަމަށާާއި އެއީ އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުރިއެރުން ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި މި ކުންފުންޏަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާދެއްވާށޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑު ކޮށްފިން. މިއަދު އެމްޓީސީސީ އަކީ ބޮޑުތަނުން ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް
އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމު ކުރި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.47 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 26 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚްގައި އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު އަހަރުކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރަށްތަކުގައި ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ ޖުމުލަ 420 ހަރަކާތެއް ހިންގ،ާ މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައަށް ޖުމުލަ 43.23 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ތަރައްޤީކުރެވުނު ކ. ކުޑަގިރިއަށް ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރެވުނު ޖުމުލަ 13 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީވެސް ކުންފުނީގެ ތާރީޚްގައި އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެއް މަޝްރޫއަކަށް ހޭދަކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އަދަދުކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް