ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:06
ފިއޮންޓި އެކެޑަމީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން
ފިއޮންޓި އެކެޑަމީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން
ފިއޮންޓި އެކެޑަމީ
ނެޓްބޯޅައަށް ޚާއްޞަ ފިއޮންޓި އެކެޑަމީ
 
އެކެޑަމީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 2011 ވަނަ އަހަރު

ކުޅިވަރުގައި އައިޝަތު ނާޒިމާގެ ނަމަކީ އެއްވަނާގެ ނަމެކެވެ. ވޮލީބޯޅައިން ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނަސް ބާސްކެޓްބޯޅައާއި ނެޓްބޯޅައިގައިވެސް އެއީ އެއްވަނާގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އޭނާ މަސައްކަތް އެކުރަނީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޖަރޒީ ބާލާ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހުނަރުވެރި ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އެމަސައްކަތުގައި ނާޒިމާގެ "ފިއޮންޓި" އަކީ މަޤްބޫލް ނަމެކެވެ.

Advertisement

2011 ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމީ ވުޖޫދަށް ގެނައީ 75 ވަރަކަށް ކުދިންނާއެކުއެވެ. ނާޒިމާގެ އިތުރުން ހުރީ އެންމެ ކޯޗެކެވެ. އެކަމަކު އެކެޑަމީއަށް ބެލެނިވެރިންނާއި, ދަރިވަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކަކީ މިއަދު 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އެ އެކެޑަމީން ތަމްރީނުވަމުން ދިއުމެވެ. ނާޒިމާގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ތިން ކޯޗުން ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެކޯޗުންނަކީ ސްރީލަންކާއިން ރަނގަޅު ތަމްރީނުތައް ހޯދާފައިވާ ކޯޗުންނެވެ.

އެކެޑަމީ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު ނާޒިމާ

ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިތަޖުރިބާއާއި, ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ އަލީގައި ނާޒިމާ ބޭނުންވާ އަބަދުވެސް ކުޅިވަރުގެ ދަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ. އެކަމަށް ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. ކުރިމަގަށް ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމެވެ. އެމަސައްކަތް ފަށަން ޖެހެނީ ކުދިންގެ ޅަ އުމުރުގައިކަން ހުރިހާ ކޯޗުންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ޗެމްޕިއަނެއް ނެޓްބޯޅައަށް ޚާއްޞަ އެކެޑަމީއެއް ފެށީ ކީއްވެތޯއެވެ.

އަންހެނުންގެ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުކަމަށްވާ ނެޓްބޯޅަ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ޤައުމުގައި އާލާކޮށް ދިރުވަން. އެހެންވީމަ ހުއްޓާނުލާ ހަމަ ނެޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭތީ މަސައްކަތްކުރަނީ.
އައިޝަތު ނާޒިމާ/ އެކެޑަމީ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު

ނެޓްބޯޅައަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނަސް ފިއޮންޓި އެކެޑަމީން މިހާރު ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ނާޒިމާގެ ފިރިމީހާ އަދި ޕްރޯ ލައިސެންސް ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އެވެ.

މިއަދު ނާޒިމާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގެ އިތުބާރު ލިބުމެވެ. ސްކޫލްތަކުންވެސް އެއްބާރުލުން ލިބުމެވެ. ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްތައް މަދުވުމުން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގައިވެސް ސްކޫލްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޮޑެވެ. ކުރިމަގަށް, ޤައުމީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ބޮޑު އަމާޒެއް އޮތަސް މިވަގުތަށް ކުރު މުސްތަޤްބަލްގެ އަމާޒުތަކެއްވެސް އެކެޑަމީގައި އެބައޮތެވެ.

މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އިންޓަރ ސްކޫލަށް ރަނގަޅު ޓީމްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން, އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވެގެން އުޅޭ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް. ކުރިއަށް އޮތް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމްތަކެއް ތައްޔާރުކުރާނަން. އެމުބާރާތްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުން ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ.
އައިޝަތު ނާޒިމާ/ އެކެޑަމީ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު

އެކެޑަމީގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ކުދިންނަކީ މިއަދު އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކުގައި އެސްކޫލްތަކުގެ ކެޕްޓަނުންނެވެ. އެކެޑަމީން ބިންގާ އަޅާ މިއަދު ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ފުރަތަމަ އެކެޑަމީއަށް ޖޮއިން ކުރިއިރު އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޭންގެ. އެކަމަކު މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާ, އިންޓަރ ސްކޫލް ކެޕްޓަންކަމާ ހިސާބަށް އާދެވިއްޖެ. ފަސްވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ މިއެކެޑަމީގަ ކުޅޭތާ, ވަރަށްގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިއްޖެ.
އެކެޑަމީގެ ދަރިވަރެއް

އެކެޑަމީން އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ނެޓްބޯޅަ ފެސްޓިވަލެވެ. އެކެޑަމީގެ ހުރިހާ ދަރުވަރުންނަށް އެކެޑަމީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ޓީމްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެސްޓިވަލްގައި ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ދިނެވެ. އެކެޑަމީގެ އަމާޒަކީ އަހަރަކު ދެ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމެވެ. އޭގެއިތުރުން މުބާރާތްތަކެއްވެސް ބޭއްވުމެވެ.

ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޚާއްޞަ އެކެޑަމީން އަންނަނީ ބައެއް ރެކްރިއޭޝަން މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓާއި, ބީޗް ވޮލީބޯޅައާއި ނެޓްބޯޅަ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެމުބާރާތްތަކުން ކާމިޔާބީތައްވެސް ހޯދިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް