ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 23:18
ސައޫދީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސައޫދީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް
ރާއްޖެއާއި ސައޫދީން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ސައޫދީއާއެކު 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ސައޫދީގައި ކުރިއަށްދާ އެ ބޭންކުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި

ރާއްޖެއިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާއެކު 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިއެއްބަސްވުމަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް "އެސްއެމްއީ އިމްޕެކްޓް ފަންޑު" ހެދުމަށް ސައޫދީގެ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރެވެ. އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ބޭންކުގެ ޗެއަރމަން އަދި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު އަލްޖަސީރުއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ސައޫދީގައި ކުރިއަށްދާ އެ ބޭންކުގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Advertisement

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަންޑު ފޯރުކޮށްދޭނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް، ސޯޝަލް އެންޑް ގަވަރނަންސްގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް ދެވޭ ފަންޑުކަންވެސް ކަށަވަރުވެގެންދާނެއެވެ.

އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މި ފަންޑުން އެހީތެރިވެދޭއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަލާލު ގެސްޓް ހައުސް ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީކުރުމާއި، އޮފީސް ސްޕޭސްގެ ގޮތުގައި ތަންތަން ތަރައްގީކުރުމާއި، ލައިޓް އުފައްދާ ފެކްޓްރީތަކާއި، ސްޓޯރޭޖް ވެއަރހައުސް ތަރައްގީކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް