ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:28
ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ - ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ސަމާލުވުުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ - ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ސަމާލުވުުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު
ވައިރަލް ހުން އިތުރު، އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން 29000ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
 
އަރިދަފުސް ރޯގާ އާ ކޮވިޑް ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
އޭޕްރީލް މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައި
 
އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން 29000ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ކަަމަށާއި، ވައިރަލް ހުން އިތުރުވެފައިވާ ކަަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން މާރިޗް 2023 ގައި 37969 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2023 ގައި 29970 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާރިޗު 2022 ގައި 14399 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2022 ގައި 12978 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލް މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންފްލުއެންޒާއަށް އަލިއަޅުވާލައި އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި އަހަރުގެ މާރިޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލް މަހު އިންފްލުއެންޒާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަހަރު މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު 609 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 75 ސާމްޕަލްވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މާރިޗު 2023 ގައި އިންފްލުއެންޒާއަށް 167 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި 27 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭޕްރީލް 2023 ގައި 196 ސާމްޕަލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، 21 ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހާ އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލް މަހު ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯރޓް ކުރެވުނު އަދަދު ވެސް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާރިޗު 2023ގައި 4042 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2023 ގައި 3044 ކޭސް، މާރިޗު 2022 ގައި 2059 ކޭސް އަދި އޭޕްރީލް 2022 ގައި 1576 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެޕްރީލް މަހު ވައިރަލްހުން އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް ބޭރަށް ހިންގުން ލޮލުރޯގާ، ފާނަބަސަންދު އަދި ހޭންޑް ފުޑް އެންޑް މައުތު ޑިޒީސް ފަދަ ބަލިތައް އާއްމުކޮށް އުޅޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަރިދަފުސް ރޯގާ އާ ކޮވިޑް ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، ބޭރަށް ހިންގުން ފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް