ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 12:39
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ޑެންގީހުން އިތުރުވުން
އެޕްރީލް މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު، ސަމާލުވޭ
 
މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ
 
މާރިޗު 2022 ގައި 26 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2022 ގައި 95 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
މާރިޗު 2023 ގައި 169 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2023 ގައި 320 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މާރިޗު 2023 ގައި 169 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2023 ގައި 320 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާރިޗު 2022 ގައި 26 ކޭސް، އޭޕްރީލް 2022 ގައި 95 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު އެޕްރީލް މަހު ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރެވުނު އަދަދު އިތުރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޑެންގީހުން ފަދަ މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށާއ،ި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުމާއި މަދިރި ލޯޝަން، ސްޕްރޭ އަދި މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ބޭނުން ކުރުމާއި، ފަތިސް ގަޑީގައި އަދި ހަވީރު އިރު އޮއްސޭ ވަގުތު ގޭގެ ދޮރުތަކާއި ކުޑަ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުސް ފުޅ/ިދަޅު ފަދަ ފެން ހަރުލާ ތަކެތި ގޯތިތެރެއާއި މަގުމައްޗަށް އުކާނުލުން އަދި ފެން ހަރުލާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ގޭގައި ދެވިދާނެ ފަރުވާއަށް އަލިއަޅުވާލައި އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އަރާމު ކުރުން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފަސޭހަވުން އަވަސްވުމާއެކު ބަލި ފެތުރެމުންވެސް ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަގިނައިން ފައިދާހުރި ދިޔާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށާއި، ތިން ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުން އަންނަ ނަމަ ނުވަތަ ދިޔާއެއްޗެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ މާ ބޮޑަށް ވަރު ދެރަވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ހުންމަޑުކޮށް ގައިގައި ރިއްސުމަށާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމަށް ޕެރެސެޓެމޯލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް