ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 22:25
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ މުސާތައް މެއި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ މުސާތައް މެއި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިއްހީ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ސިއްހީ ޚިދުމަތް އެންމެނަށް!
 
މިހާރު ތަރައްގީކުރާ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ
 
ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދެއްގައި ސައިކޭޓްރިކް ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައި

މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިޔަށް ޖެހިލާނަމަ އެއިރު ކަންކަން އޮތްގޮތާއި މިއަދު އޮތް ގޮތް ތަފާތެވެ. ހާލަތުވެސް ތަފާތެވެ. އެއިރު ޖެހެނީ ބޮލަށް ތަދުވިޔަސް މާލެއަށް އަންނާށެވެ. ވިހަން ޖެހުނަސް އެ ހާލަތެވެ. އަތްމަތި ދަތިނަމަ ނާދެވެއެވެ. އެހާލުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެސްވާން ދިމާވެފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލުކޮށް މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ވަކި ފަރުދެއް ވަކި ރަށެއް ތަފާތުނުކޮށް، އެންމެންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދަކުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޖަޒީރާވަންތަ ބައެކެވެ. އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސްއެޅި، ކޯވިޑްގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވި ފަދަ ފުރަބަންދެއްގައި ތިބެންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބޭނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެވިގެންދިޔައެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެކުލަވައިލި ނޭޝަނަލް ސްޕެޝަލް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، 5 ދާއިރާއެއްގައި 5 ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ކުރިން ނެތް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދޭން މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސީ.ޓީ. ސްކޭން، އެމް.އާރް.އައި، މެމޮގްރަފީ އަދި ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް މިހާރު ދެވެމުން އެބަދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެކި އަތޮޅުތަކުގައި، އެކި ރަށްރަށުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެެ. އެގޮތުން 7 އަތޮޅެއްގެ 7 ރަށެއްގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައި އޮތް 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިޑިން މަރުޙަލާ ނިމި، މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޮވި، ދެން އޮތީ އެ މަސައްކަތް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަގުމަތީއެވެ. އެއީ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ.ވިލުފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ އެކު، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަކުރުމަށްވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްގައި ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

Advertisement

ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާ އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އެހެން ދާއިރާއެއްވެސް އަދި އެބަ އޮތެވެ. އެއީ އެތައް އަހަރެން ވަންދެން އިހުމާލުކޮށްލެވިފައި އޮތް، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފުޅާވެ އިތުރުވަމުން އަންނަ ޞިއްޙީ މައްސަލައަކީ މިއީއެވެ.

އެކަމަށް ވިސްނައި، 2019 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ، ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒެއް، އައި.ޖީއެމް.އެޗްގައި ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ސެންޓްރަލް އެންޑް ރީޖަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަޙައްދެއްގައި ސައިކޭޓްރިކް ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މިހާރުވެސް މި ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ތާރީޚުން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ބަލާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުން ދިޔައީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައެވެ. މިއީ، ދިރާސާކޮށް އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދައި ބަލަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ. ގުޅިގެން ފ. އަތޮޅުގައި މިހާރު ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް ފަށާފައެވެ. ފ. ނިލަންދޫގައި މިހާރު ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ސައިޓަކީ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ތަނެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމަށް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުކުރުކޮށް ފުޅާކުރުމެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ވަންނަ މީހުން އެ ވަޒީފާތަކުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

މިގޮތުން ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ހެލްތު ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަންނެއްކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން އެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ ހައްތާވެސް އެތައް ކަމެކެވެ. މިހެން ގޮސް ލިސްޓް ހުހެއް ނުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް