ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 13:15
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްޓީއެލް
މިދިޔަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން: އާޒިމް
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ޤައުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނެ
 
ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 1.3 ބިލިއަނުން 2.5 ބިލިއަނަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވޭ

ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމު ތައާރަފު ކުރެވިގެން ދިއުންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްގެ ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއް ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމު ތައާރަފު ކުރެވިގެން ދިއުންކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އާރްޓީއެލްގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ޤައުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު، ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 1.3 ބިލިއަނުން 2.5 ބިލިއަނަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ 92 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއްކަން އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވަނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް މުޅި ރާއްޖެ އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވަރަށް މުހިންމު ވައުދުފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ވަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާ އެކުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރަން ޖެހެނީ ކުރަން ޖެހޭ ދިރާސާތައް ކޮށް ޓެސްޓު ދަތުރުތަކުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ވެސް ރަނގަޅުކޮށްގެން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުމަށް 4،000 ރުފިިޔާ ހޭދަކުރިނަމަވެސް މިއަދު މިފަދަ ދަތުރުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ދާނީ 100އެއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެެއްވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލް ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެެއިން އެއް ރަށް އަނެއް ރަށާ ގުޅުވާލާއިރު، މާ ބޮޑު ޚަރަދަކާއި ނުލާ ކުޑަ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގު މިހާރު މިވަނީ ފަހިވެފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ