ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:52
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު
މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމަށް އެމްޕީއެލް އިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެއް
 
އދ. ގެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލް ކުރަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަންދޭނެ
 
މިއީ ހަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް
 
ކޮންމެ އަހަރަކު 10 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީވާނެ

މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހާއްސަ ފަންޑެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޕީއެލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިއީ އަހަރަކު ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ފަންޑަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މެއި 31, ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު މިހާތަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދެ ފަރާތަކުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ފަންޑުގެ ދަށުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރު އދ. ގެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލް ކުރަން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 40 އިންސައްތަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން އެހީ ދޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓިއީއެއް އެމްޕީއެލުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ވެސް ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 40 އިންސައްތަ އދ. ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ދޭއިރު އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 20 އިންސައްތަ، ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭން އަދި އިމްޕްލިމެންޓް ކުރާ ގޮތަށް 30 އިންސައްތަ އަދި، ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ޕްރޮފައިލްއަށް 10 އިންސައްތަ މާކްސް ދޭނެއެވެ.

Advertisement

މި ފަންޑުގެ ދަށުން އަހަރަކު 10 މަޝްރޫއުއަށް އެހީދޭން އެމްޕީއެލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، ކުދި އަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 50،000 ރުފިޔާ އަދި ބޮޑު ދެ ޕްރޮޖެކޓް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 100،000 ރުފިޔާ ދޭނެއެވެ.

އެމްޕީއެލުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް، ކައުންސިލްތަކާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކްލަބްތަކާއި ސްކޫލްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެމްޕީއެލުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާ ބަޖެޓުގެ ދަށުން، މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށާއި، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށްވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް