ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 03:38
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދި ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު: ރައީސް
 
ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދިޔަ
 
ބަލިތަކާއި ވަބާތަކުން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލި ކޮންމެ ބުރައެއްގައި، އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދިނީ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.އިން

ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދި ކޮންމެ ކާމިޔާބެއްގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު ވަރަށް ދުވަސްވީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އެބައޮތްކަމަށެވެ. ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އޮފީހެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނީ، ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު އަހަރު ނަމަވެސް އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުން އައިސްފައިވޭ.ވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އ.ދ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ އިދާރާއަކީވެސް ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ 75 އަހަރުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިންނަށް ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ހޯދައިދީ، ބަލިތަކާއި ވަބާތަކުން ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ. އަދާކުރު ދައުރު ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަލިތަކާއި ވަބާތަކުން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލި ކޮންމެ ބުރައެއްގައި، އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދިނީ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.އިން ކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް، މެލޭރިއާ އެންމެ ފުރަތަމަ ނައްތައިލި ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ 2015 ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދިއުމާއި، ދެކުނު އޭޝިއާއިން ފައިލޭރިއާ 2016 ވަނަ އަހަރު ނައްތައިލި ދެ ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމާއި، އަދި މި ސަރަޙައްދުން ހިމަބިހި ނައްތައިލުމަށް މުޅި ޤައުމުތައް އަމާޒު ހިފި 2020 ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން، 2017 ވަނަ އަހަރު ހިމަބިހި ރާއްޖެއިން ނައްތައިލުން ވެގެންދިޔައީ، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދުނު ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމުގައި. އަދި މީގެ އިތުރުން، ޕޯލިއޯ އާއި ޓެޓްނަސް ވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލެވިފައި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މީގެއިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިންގެ ފަރާތުން ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ވާސިލުނުވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކަނޑައެޅިގެންދިޔައީވެސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ރުބެއްލާ ބަލި ނައްތާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކަނޑައެޅިގެންދިޔައީވެސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެބެ.

އެއަށް ވުރެ ކައިރިއަށް ޖެހިލާއިރު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމަތިން ނުގެއްލި އޮތް އަނެއް ގޮންޖެހުމަކީ ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން. މި މާލަމުގައި މިރޭ އެއްވެ ތިބޭއިރުގައި، އޭގެ އިޙްސާސްތައް މީގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަދިވެސް އިޙްސާސް ކުރައްވާނެ. ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ. މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، އެ ވަބާއާ ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވުނު. މުޅި އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުންވެސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރި އެއް ޤައުމަށް ރާއްޖެ ވެގެންދިޔައީވެސް، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންކަން، ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެއާއެކު އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި، ހެލްތު ސެކްޓަރ އާއި އަދި ވޮލެންޓިއަރ ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިރޭ، މި ދަރުބާރުގޭގައި މިތާނގައި ހުރެ އެކަން ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެންދިޔަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އޮފީހެއް ހުޅުވިފަހުން މިވީ 58 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އަދާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނާނެ ދައުރެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ ކަންޓްރީ ކޯޕަރޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީއަކީ، ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް ކަވަރޭޖް ކަށަވަރުކުރުމާއި، ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ ފަންނީ ލަފާ މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

އަދި އެ ނޫން ކިތަންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި