ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:10
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައިި
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައިި
ރައީސް އޮފީސް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ކޮލަމްބިއާ ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 12 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަސް

ކޮލޮމްބިއާ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ "ކޮލޮމްބިއާ ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ ފޮރިނާޒް 2023" ގެ ދަށުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕެކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ކޮލަމްބިއާ ސަރުކާރުން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކޮލަމްބިއާ ސަރުކާރުން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް ހަދަން ބޭނުންވާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި ސްޕެނިޝް ބަސް ދަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯސްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތުގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 12 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ.

މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމް.ކިޔު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ކަމަށްވާ، މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ފަދަ ތަންތަނުން ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮލަމްބިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޗައިނާގެ "މޮފްކޮމް" ސްކޮލަރޝިޕާއި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިް އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޙާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެސް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް