ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:15
ބައި އިލެކްޝަން ވޯޓުލުން
ބައި އިލެކްޝަން ވޯޓުލުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ބައި އިލެކްޝަން: ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރުސަތު 13 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 އާ ހަމައަށް ލިބޭނެ
 
ހަ ރަށެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖޫން 17 ގައި އޮންނާނެ

އަންނަ ޖޫން މަހު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރުސަތު 13 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 އާ ހަމައަށް ލިބޭނެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އީސީގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުގެ މައި އިދާރާއަށެވެ.

އީސީން ވަނީ ޖޫން 17 ގައި ހަ ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެއީ ހދ. ފިނޭ، ކ. ދިއްފުށި، މ. ވޭވަށް، ތ. ގާދިއްފުށި، ލ. މާމެންދޫ، އަދި ގދ. ހޯޑެއްދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނެވެ.

ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު މިހާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައީ ކޮމިޓީތަކުން އިސްތިއުފާ ދޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ބައި އިލެކްޝަންތައް މާގިނައިން ބާއްވަން ޖެހޭތީއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޚަރަދުބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އީސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވެދިޔަ ދެއަހަރު ތެރޭގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުތަކަށް 3.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އީސީން އަންނަ ޖޫން މަހު ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލީ 9 ރަށެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިން ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް ތަރުހީބު ކުޑަވެ އިންތިޚާބަކާ ނުލައި މެމްބަރުން ވަނީ އައްޔަންކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި