ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 22:38
ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ 112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް، ލޭ އަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަވާލުކުރުން
ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ 112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް، ލޭ އަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަވާލުކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ލޭއަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން
112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް، ލޭއަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
 
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި މިތަކެތި ދެން ހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަވާލުކުރާނެ
 
ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި؛ ބްލަޑް ބޭންކް ރެފްރިޖަރޭޓަރާއި, ބްލަޑް ކަލެކްޝަން މޮނިޓަރާއި, ޝޭކަރާއި ޕްލެސެންޓާ އެކްސްޓްރެކްޓަރާއި، ވޭން މެޝިން ހިމެނޭ

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ 112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް، ލޭ އަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ 112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ލޭ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި؛ ބްލަޑް ބޭންކް ރެފްރިޖަރޭޓަރާއި, ބްލަޑް ކަލެކްޝަން މޮނިޓަރާއި, ޝޭކަރާއި ޕްލެސެންޓާ އެކްސްޓްރެކްޓަރާއި، ވޭން މެޝިން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އެންމެ ފުރަތަމަ މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކ އަތޮޅުގެ ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި މިތަކެތި ދެން ހުރި މަރުކަޒުތަކަށް ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިތަކެތި ރަށްރަށަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ވަސީލަތްތަކަކީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ތަކެތި. އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ 112 ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ފޯރުކޮށްދެވުމުން އެ ތަންތަނުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިހާތަނަށް ހުރި ތަކުލީފުތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، އަހުމަދު ނަސީމް

މިތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަންތަން ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން މިތަކެތި ފޮނުވުނު ރަށްރަށުގެ އިތުރުން، ރަށާ ކައިރި އެހެން ރަށްރަށަށްވެސް މިކަމުގެ ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ފަންޑުކޮށްގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓު ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް ފޭސް 2 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުންނެވެ. ހަދިޔާކުރެވުނު މިތަކެތީގެ އަގު 19 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

ރަށްރަށަށް ހަދިޔާ ކުރެވުނު މިތަކެއްޗާއެކު، ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު އެއް ސިޔާސަތުކަމުގައިވާ ސިއްހީ ފަރުވާ އަތޮޅުތެރޭގައި ފުޅާކޮށް ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑު ބާރަކަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ. ސަރުކާރުގެ މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ރާއްޖޭގެ 5 ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް