ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 03:09
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއެކު
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއެކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އެފްރިކާއަށް
 
މި ސަމިޓްގެ ކީނޯޓް ސްޕީކަރެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ތަޤްރީރުކުރައްވާނެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ މި މަހު 11 އާއި 12ގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކޭޕްޓައުންގައި އޮންނަ "އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްއިން އެކަމަނާއަށް އަލްވަދާޢު ވިދާޅުވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު އާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްލަތީފް އާއި މިލިޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ މިނިސްޓަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީން އަހްމަދުއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި، ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ކާނަލް ޙަސަން ޢާމިރު އާއި މިނިސްޓަރ ބިއުރޯގެ މިލިޓަރީ އެއިޑް ވޮރަންޓް އޮފިސަރު 2 ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Advertisement

މިދަތުރުފުޅަކީ އެފްރިކާ ވިމެން ސަމިޓް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ދަޢުވަތު އެރުވައިގެން އެ ކަމަނާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެކަމަނާއާއި އެކަމަނާގެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 2 ބޭފުންނަށް ސައުތު އެފްރިކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަމިޓު އިންތިޒާމްކުރާ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިސަމިޓަކީ އެފްރިކާގެ ބައްރަށް ޢަމާޒުކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް، އިޖްތިމާއީ، ދިފާޢީ، ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ސަމިޓެކެވެ. އަދި، މިސަމިޓުގައި އެފްރިކާގެ ބައްރުގެ ބޭރުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއި ރޮނގުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އަންހެން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ތަޤްރީރްކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ ދީދީ ވަނީ ސަމިޓުގެ ކީނޯޓް ސްޕީކަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަޤްރީރުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މިސަމިޓްގެ ތަފާތު ތީމްތަކަށް ޢަމާޒުކޮށް ބޭއްވޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި ވެސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް