ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:59
އެޑިއުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމް ސަމިޓުގެ ބައިވެރިން
އެޑިއުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމް ސަމިޓުގެ ބައިވެރިން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
އެޑިޔުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމް
އެޑިޔުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމްގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

އެޑިޔުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމް 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

3 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި ފޯރަމްގެ މަޤްސަދަކީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އެ ކަންކަމުން ދަސްވި ފިލާވަޅުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ވިލުނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި، ޢިލްމާއި، ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ހޯދާބެލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ތަޢުލީމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ލީޑަރޝިޕާއި ބަދަލުވަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ.

Advertisement

މި ސެޝަންތަކުގައި ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކުގެ ޒަރީއާއިން ބައިވެރިންނަށް، އެ ބައިވެރިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެންމެ ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ސަގާފަތަށް އެންމެ އެދެވޭ ނޫފޫޒެއް ފޯރުވޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކުން ކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަޢުލީމުގެ މުޙިންމުކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މި ފޯރަމަކީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ހުރިހާ ހަރުފަތެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސިޔާސަތުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ އެހީއެކެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަން ވޯލްޑް ފޯރަމް ބާއްވަނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އެންމެ ގިނަ ތަޢުލީމީ ވަޒީރުންނާއި ތަޢުލީމާ ބެހޭ މުފައްކިރުން އެއްތާކުން ބައްދަލުވެ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމަށް ބޭއްވޭ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމެވެ. މޭ 7ން 10ށް ކުރިއަށްދާ މި ފޯރަމްގައި މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން 117 ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ