ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 15:51
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް
ޓްވީޓަރ
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް
‎‏ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް ޖިއްދާގައި ހުޅުވައިފި‏‎
 
ތުރީޑީ ޕްރިންޓް ފުރަތަމަ މިސްކިތެއް އަޅާނެކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން

‎‎ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ހުޅުވައިފި‎އެވެ.

ބަރާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މި މިސްކިތް ހުޅުވާފައިވާއިރު، ތުރީޑީ ޕްރިންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މިސްކިތެއް ބިނާކުރި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސަޢޫފީ ޢަރަބިއްޔާ މިވަނީ ވެފައެވެ.

މި ކާމިޔާބީއަކީ ‎‎2025 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ތުރީޑީ ޕްރިންޓް މިސްކިތް އެޅުމަށް އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުނު ޔޫއޭއީގެ ‎‎ދުބާއީގެ އުންމީދުތައް ފަހަތައް ޖައްސާލައި ސައޫދީން ހޯދި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

‎ޖިއްދާގެ އަލްޖައުހަރާ އަވަށުގައި ހުންނަ އަބްދުލްއަޒީޒް އަބްދުﷲ ޝަރުބަތުލީ މިސްކިތަކީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސައޫދީގެ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވަޖްނާތު ޢަބްދުލްވާޙިދުގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުގައި މަރުވި ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.‎

‎5،600 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ދާދިފަހުން ހުޅުވި މި މިސްކިތަކީ ނޭޝަނަލް ހައުސިންގ ކޮމްޕެނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ‎‎މިސްކިތެއް ކަމަށްވާއިރު، މި މިސްކިތް ދައްކާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.‎

ހުކުރު ދުވަހު އަރަބް ނިއުސްއިން ބުނީ މި މުންނާރުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އެ އަވަށުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ޚާއްސަ މަންޒިލަކަށް މިސްކިތް ‎‎ހެދުމަށް ކަމަށާއި، ހުޅުވިފައިވާ އައުޓްޑޯރ އޭރިއާގެ ޑިޒައިނަކީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ހުންނަ ޙިޖްރު އިސްމާޢީލުން ‎‎އިންސްޕަޔަރކޮށް، ޢީދު ނަމާދާއި، ހުކުރު ނަމާދާއި ރަމަޟާން މަހުގެ ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ‎‎އެކްސްޓެންޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ. 

‎ޢަބްދުލްވާޙިދާ ހަވާލާދީ އެ އައުޓްލެޓުން ބުނީ، މިސްކިތުގެ ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް ބިނާވެފައި ވަނީ އޯގާތެރި މެހެމާންދާރީގެ އުސޫލުން، ‎‎ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.‎

އެހެންވީމަ މިސްކިތުގެ ޑިޒައިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ބައްޓަންކުރެވިފަ އޮތީ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިވާނެހެން. އަދި އިމާރާތުގެ ‏‏މާސްއާ ގުދުރަތީ އަލިކަމާ އޮންނަ ގުޅުމާ، ވަންނަ ތަންތަނާ ގޭޓުތައް ފަރުމާކުރުމާ، އާކިޓެކްޗަރަލް‏‎ ‎‎‏އައިޑެންޓިޓީ ‏‏ދައްކުވައިދޭ ބޭރު ފޭސްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފަ ވާނެ.
ވަޖިނަތު އަބުދުލްވާހިދު

‎މިފަދަ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމުގައި ކިންގް ސަލްމާން އަރބަން ޗާޓަރުގެ އަސާސްތަކަށް ބާރުއެޅުމާއި، ޙިޖާޒީ އާކިޓެކްޗަރގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ތަފްސީލުތަކާއި، ‎‎ޒަމާނީ ފޯމެޓެއްގައި ހުށަހެޅުން ފަދަ އާންމު އަސާސްތަކާއެކު، މިސްކިތްތައް މުސްތަގިއްލުކުރަން ޖެހޭ އަސްލު ގެއްލުވާނުލުމަކީ ‎‎ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޢަބްދުލްވާޙިދު ވިދާޅުވިއެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް