ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 11:44
ބާޒާރުމަތި
ބާޒާރުމަތި
މުހައްމަދު އަނިލް
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުން
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
60،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޭ
 
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ 500 ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދޭނެ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ 500 ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 40 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 60،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މައިގަނޑު 2 ކަމަކަށް އެހީދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެއީ ހަރުމުދާ ގަތުމަށާއި، ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޮކް ގަތުުމަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މައިގަނޑު 7 ދާއިރާއަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ:

  1. އަތްތެރި މަސައްކަތް
  2. ބިއުޓީ އަދި މޭކަޕް ކުރުން
  3. ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ
  4. ފެހުން އަދި ޓެކްސްޓައިލްގެ މަސައްކަތް
  5. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
  6. ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އަދި މިއުޒިކް
  7. ކުޅިވަރު އަދި ފިޓްނަސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެހީދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އުމުން 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަރާތަކަށް ވުމާއި، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓެއް އޮތުމާއި، ފާއިތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާގައި މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ ހަފްތާއަކު 20 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 2022 އާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުންވެސް ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 31 މެއި 2023 ގެ ކުރިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް