ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:58
ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު
ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު މޫސުމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުން
ގަދަކަނޑަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ސަމާލުވޭ!
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށް ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި 85 މީހަކު ނިޔާވެފައިވޭ

ރާއްޖެއަކީ ވަށައިގެން ކަނޑު އޮންނަ ގައުމެކެވެ. އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދެވޭނީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށްގެންނެވެ. ކިތަންމެ ކައިރީގައި އޮތް ރަށަކަށްވެސް ދާންޖެހުނަސް އެކަން ކުރަންޖެހެނީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށްގެންނެވެ. ވަރަށް މަދު އަތޮޅެއްގައި ނޫނީ އެއްގަމުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކިތަންމެ މޫސުން ގޯސްވިއަސް ކަނޑު ގަދަވިއަސް ޖެހޭނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަމެއް ވާން އޮންނަ ތާކަށް ކަނޑު ހުރަސްކޮށްފައިދާށެވެ.

ކަނޑުދަތުރުކުރުމަކީ ދިވެހިންނަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާއިރު ހުރިހާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. މީހެއްގެ ފުރާނަ ދިޔުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މޫސުން ގޯސްވާ ދުވަސްވަރަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކެނޑިނޭޅި ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގައި ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތަށް ލައިފްޖެކެޓް ހަމައަށް ހުރޭތޯ އާއި މުއާސަލާތުކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހަމަައަށް މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމަށެވެ. މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ނެރޭ އެލާޓްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން އެލާޓް ނެރެފައި އޮއްވާ ދިގުދަތުރަކަށް ކޮންމެހެން ޖެހިގެން ނޫނީ ނޭރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި ފުރާނަ ގޮސްފައި ހުރީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށް, ކަނޑުމަތީގެ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 85 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ހާމަވެއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށް، މުޅި ރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަތީގައި 2028 ހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފަވެއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 724 ހާދިސާ، 2021 ވަނަ އަހަރު 689 ހާދިސާ އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު 615 ހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ހާދިސާތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 85 މީހަކު ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކުގައި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ވީނުވީއެއް ނޭންގި މީހުން ގެއްލި އެތައް އާއިލާއެއް އުމުރު ދުވަހަށް އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި އުޅެންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑުމައްޗަށް އެރުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ ތެރެއިންވެސް ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި، ނުވަތަ ނޭނގިނަމަވެސް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް މަދުނޫންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުގަދަވެ ވިއްސާރަވުމާ ގުޅިގެން ކަނޑުދަތުުރުފަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް ފުރި ދަތުރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތައް ގިނަކަން ފުލުހުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ގަވާއިދު''ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ހިކިފަސްތަނެއްގައި ހުރެފައި ގަދަ ކަނޑަށް ނުކުންނަންވާނީ އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އެގޮތަށްވެސް ކަނޑަށް ނުކުންނަނަމަ ސަލާމަތީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ފަހަރު އުޅަނދު ދުއްވަން ހުންނަ މީހާގެ ތަޖުރިބާއިން ކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ހުޅަނގު މޫސުމާއި ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު މިވީ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައިވެސް ކަނޑުމަތީގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކަނޑުމައްޗަށް ނުކުންނައިރު މޫސުމަށް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް