ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:46
ކުޑަހުވަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު
ކުޑަހުވަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް
12 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި -/500 (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ނަން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭ
މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޮޓްތަކަށް ބަހާލައިގެން

ދިވެހި ސަރުކާރުން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) ގެ އެހީގައި ހިންގަމުންދާ ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދަށުން 12 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޮޓްތަކަށް ބަހާލައިގެންކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ލޮޓް 2 ގައި ހިމެނޭ ކ. މާފުށި އަދި ކ. ގުރައިދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 50,000 ރުފިޔާއެވެ. ލޮޓް 3 ގައި ހިމެނޭ ވ. ތިނަދޫ އަދި ވ. ފެލިދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 40,000 ރުފިޔާއެވެ. ލޮޓް 4 ގައި ހިމެނޭ ވ. ކެޔޮދޫ އަދި ވ. ރަކީދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 40,000 ރުފިޔާއެވެ. ލޮޓް 5 ގައި ހިމެނޭ އދ. މަހިބަދޫ އަދި އދ. ހަންޔާމީދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 60,000 ރުފިޔާއެވެ. ލޮޓް 6 ގައި ހިމެނޭ އއ. ހިމަންދޫ އަދި އއ. ފެރިދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 55,000 ރުފިޔާއެވެ. ލޮޓް 7 ގައި ހިމެނެނީ އއ ތޮއްޑޫއެވެ. ތޮއްޑޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީ 30،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލޮޓް 8 ގައި ހިމެނޭ ކ. ކާށިދޫ ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަކީވެސް 30،000 ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން 12 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާޠިލްކޮށް، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލާކަމަށެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި -/500 (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ނަން-ރިފަންޑަބަލް ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ މޭ 9 އިން ޖޫން 5އަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް، މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރި ކޮށެވެ. 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 ޖޫން 8ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް