ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:34
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ގޫގުލް
ސިއްހީ ދާއިރާ
އުންމީދަކީ އަލަށް އައި ބަދަލާއި އެކު ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުންގެ ދައުރު ފުޅާވުން - އާދިލް
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ މޭއި މަހުގެ 1 ވަަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

އުންމީދަކީ އަލަށް އައި ބަދަލާއި އެކު ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުންގެ ދައުރު ފުޅާވުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓިވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވަހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ މޭއި މަހުގެ 1 ވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ބަދަލާއެކު ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ 3710 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަަމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރަތަކުން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ 520 މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ 471 މުވައްޒަފުންނާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ 965 މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ 1004 މުވައްޒަފުންނާއި ހުޅުމާޅެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 298 މުވައްޒަފުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ 452 މުވައްޒަފުންނެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާ މި ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކި އެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ނަރުހުން ތިބުމަކީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ އާއްމުން ޚިދުމަތަށް ކުރާ އިތުބާރު ރަނގަޅުކުރަން މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް އާދިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ފަންނީ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަ ނުދެވުމަކީ އެ ދާއިރާ އަށް މީގެ ކުރިން ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން ކަމަށް އާދިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ވުޒާރާގައި ވެސް މެރިން ބައޮލޮޖިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހައެއްކަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވާ އެންމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް