ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:26
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
ބްރޯޑްކޮމްއަށް ލިބެންޖެހޭ 24 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބޭ
އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާދީފައި
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 24 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދިވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބްރޯޑްކޮމްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ވަނީ 24،733،997 (ސައްވީސް މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ހަތެއް) ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބްރޯޑްކޮމްއިން ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލެވުނު ކަމަށާއި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 5.21 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރުވެސް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދާންކޮށްދީ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ފޮނުވައި، އެ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުވެސް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު 7 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު ދެންވެސް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮންނަ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނީ މި މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުން ޖަދުވަލު 3 ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާއެއް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެ ޖޫރިމަނާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރވް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލަ އިސްލާހުކުރަންވީގޮތުގެ ލަފާ ބްރޯޑްކޮމްއަށް ދީފައެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެ ފައިސާ ލިބުން އަވަސްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 5.21 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް