ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 16:52
އިސްރާއިލުން ސުންނާފަތިކޮށްލި ސްކޫލުގެ ގާތަކުގެ މަތީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން
އިސްރާއިލުން ސުންނާފަތިކޮށްލި ސްކޫލުގެ ގާތަކުގެ މަތީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުން
ރޮއިޓާރސް
ސްކޫލް ހަލާކުކޮށްލުން
"ތައްޔާރުވެގެން އައި އިރު، ސްކޫލު ލޮލަށް ފެންނަން ވެސް ނެތް"
 
އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށް ވާ ކޯގާޓުން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވާ ގޮތުގައި، އެ އިމާރާތަކީ ބައިތުލަޙުމްއާ 2 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުރި، ޣައިރު ޤާނޫނީ އިމާރާތެއް
 
ސުންނާފަތި ކޮށްލީ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްޠީނުން ހިންގަމުން ދިޔަ ސްކޫލެއް

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް ދެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ނިމޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ގެއްލުންތަކަކީ ވަކި ޖިންސެއް، ވަކި ޢުމުރެއް ބެލުމެއް ނެތި، ދެމުންދާ ގެއްލުންތަކެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އިޒްރޭލުގެ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާއާ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވާ ދުވަހަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. މެއި 7 ވަނަ ދުވަހަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ދުވަހެކެވެ. އިޒްރޭލުން މި ފަހަރު ސުންނާފަތި ކޮށްލީ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްޠީނުން ހިންގަމުން ދިޔަ ސްކޫލެކެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށް ވާ ކޯގާޓުން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވާ ގޮތުގައި، އެ އިމާރާތަކީ ބައިތުލަޙުމްއާ 2 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުރި، ޣައިރު ޤާނޫނީ އިމާރާތެކެވެ. އެއީ އެ ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްވެސް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯގާޓުން ވަނީ ދިފާޢަށް ކުޅެފައެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އިމާރާތް ބިމާ ހަމަ ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކޯޓުން ޢަމުރުކުރީ ކަމަށް ކޯގާޓުން ބުނެއެވެ.

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ފަލަސްޠީނަށް ކަނޑައަޅާފައި ވާ ވަފުދުން ބޭނުން ކުރާ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްގައި، މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ އިންތިހާއަށް ސިހުން ގެނުވަނި ޢަމަލެއް ކަމަށެވެ. މި ހަމަލާގެ އަސަރު، ފަލަސްޠީނުގެ 60 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނެކަންވެސް އީޔޫއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިމާރާތް ސުންނާފަތި ކޮށްފައި ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާ، މި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން، ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ދަތިވެ، މިހާރުވެސް ނުތަނަވަސް ވެފައި ވާ މަސްރަހު، އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް އީޔޫއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިފާޢަށް ކުޅެމުން ކޯގާޓުން ބުނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުންވެސް، އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިމާރާތުގެ ވެރި ފަރާތުން އިންކާރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުންނާއި މަންޒަރު ދުށް މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އިމާރާތް ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައި ވަނީ އެތަނުގައި އިރެއްގައި ސްކޫލެއް ހިނގި ކަމުގެ ނިޝާންވެސް ފެންނަން ނެތް މިންވަރަށެވެ.

އަހަރަމެން ތައްޔާރުވީ ސްކޫލަށް އަންނަން. އެކަމަކު، ސްކޫލަށް އައި އިރު ސްކޫލެއް ނުފެނުނު. އަހަރަމެން ބޭނުން މިއަދުވެސް ސްކޫލެއް. އަހަރަމެން ބޭނުން ކިޔަވަން. އިޒްރޭލު ފައުޖުތަކުން ސުންނާފަތި ކުރާ ވަރަކަށް، އަހަރަމެން ދާނީ އިމާރާތް ކުރަމުން. އަހަރަމެން ބޭނުމީ އަހަރަމެންގެ ސްކޫލުގަ ކިޔަވަން. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސްކޫލެއް. އަހަރަމެން ބޭނުން އެކަހަލަ އެހެން ސްކޫލެއް.
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް؛ އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތި ކުރި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއް

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި، ސުންނާފަތި ކުރި އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ނެގި ބައެއް ސަމާނުތައްވެސް، އިޒްރޭލުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

ސްކޫލު ބިމާ ހަމަކޮށްފަ، އެމީހުން ދިޔައީ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ހިފައިގެން. ހުރިހާ ފަރުނީޗަރުތައްވެސް ޓްރަކްތަކަށް އަރުވައިގެން އެމީހުން ގެންދިޔައީ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެންދިޔައީ. ހުރިހާ ހެއްކެއް ފޮރުވާލީ.
އިސްމާއީލު ޞަލާޙް؛ އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތި ކުރި ސްކޫލު ކައިރީގައި އުޅޭ ފަލަސްޠީނު މީހެއް

އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައްޓާލި ސްކޫލާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އާބާދުވެފައިވާ ޔަހޫދީން ތަމްސީލު ކުރާ ގަޝް އެޓްޒަޔޯން ރީޖަނަލް ކައުންސިލުން ވަނީ، އަސްކަރިއްޔާގެ އަމަލަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ މައި ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި މި ހަމަލާއަކީ "ނުލަފާ ޖަރީމާ"އެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައި އޮތް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުން މަހުރޫމުވެ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކުދިންނަށް ލިބިދީފައި އޮންނަ ގޮތަށް، ސަލާމަތްތެރި، ހަމަޖެހޭ ވެއްޓެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތުންވެސް އެކުދިން މަހްރޫމު ކުރެވޭކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާޒްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، އިމާރާތުގެ މައްސަލާގައި އިޒްރޭލުން "ވާހަކަދައްކާތާ" 6 އެއްކަ އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. ސުންނާފަތި ކުރި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުން ދެން ބަދަލު ވާނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އެހެން ސްކޫލަކަށް ކަމަށްވެސް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް