ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:45
އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްއެންޑީއެފް
ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
"ސިފައިން ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވާ މަސައްކަތްޕުޅު"
މިއީ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިން ސަރުކާރު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
ސިފައިން ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސްގެ ވަޢުދުފުޅެއް
މިސަރުކާރުން ހައިރައިޒް ފަޔަރ ފައިޓިންއާއި އާރބަން ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރޭ

ސިފައިންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ސިފައިން ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ކަމަށާއި އެ މަގްސަދު ހާސިލުކުރެވޭނީ ސިފަންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިދީގެން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރ ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު ފަޔަރ ފައިޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދެމުންއައީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ނަމަވެސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފަޔަރަ ފައިޓަރުންނަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަދި ސިފައިން ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ރައީސްގެ ވަޢުދުފުޅެއްކަމަށްވާތީ މިހާރު އެ ސަރވިސް އަށް ބޭނުންވާ އެކި ފެންވަރުގެ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަޔަރ ސަރވިސް ކޮލެޖާއި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގައުމުތަކުގެ އެހީގައި ފަޔަރ ފައިޓަރުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިން ސަރުކާރު ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ހައިރައިޒް ފަޔަރ ފައިޓިންއާއި އާރބަން ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއުގެ ޤާބިލްކަން ގާއިމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް