ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:33
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރުން މާޒިޔާ ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ނިޒާމްބެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރުން މާޒިޔާ ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ނިޒާމްބެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ގިނަ ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ނުލިބޭ: ނިޒާމްބެ
 
ޓީމުގައި އޮތީ ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް، ނަމަވެސް ސްކޮޑުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ވަރަށް ޕޮސިޓިވް ކަންކަން ފެނުނު ކަމަށާއި، ހަމައެގޮތަށް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ނިޒާމްބެ މިހެން ބުނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ، ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕަށްފަހު، ދިވެހި ލީގާ ދެތެރޭގައި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހެނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ ގޭމް ފިލޯސަފީ އަށް ކުޅުންތެރިން ބައްޓަން ކުރުމަކީ ވެސް ކުރަން އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ވެސް ވަގުތު ނެތް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ނިޒާމްބެ ބުނީ ޓީމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެލެވޭނީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗަށްފަހު ލިބޭ ބްރޭކަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެ ބްރޭކުގައި ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ޖެެއްސޭނެ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ބްރޭކަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ޓީމު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

ބުރު ޓީމުގައި އޮތް ސްކޮޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ޓީމުގައި އޮތީ ރަނގަޅު ސްކޮޑެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސްކޮޑުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިން އިތުރު ކުރުމަށް ވިސްނުމާއި، ބައެއް މަގާމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން މުހިންމު ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމަށް ބުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ނިޒާމްބެ ބުނީ، ކުރު މުބާރާތާއި ދިގު ލީގަކާ އެންމެ ބޮޑަށް ތަފާތުވެގެން އަންނަ އެއް ކަމަކީ ބްރޭކް ލިބެނީ ނުބައި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށްވުމެވެ. އެ ބްރޭކުގައި ކުޅުންތެރިން މެނޭޖުކުރުމާއި، ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މެނޭޖު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނިޒާމްބެ ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ބްރޭކުގައި ރަނގަޅަށް މެނޭޖު ކުރެވޭ ޓީމަކަށް ދެން ލީގު ފަށާއިރު ރަނގަޅަށް ފަށައިގަނެވޭނެ އެވެ.

ކުރު މުބާރާތަކާއި ދިގު ލީގަކާ އެންމެ ބޮޑަށް ތަފާތުވެގެން އަންނަ އެއް ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ މާހައުލު މި އޮންނަ ގޮތުން ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ނުބައި ދަނޑިވަޅެއްގައި ލީގު ބްރޭކް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބްރޭކް ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން މެނޭޖު ކުރުން، ޓްރެއިނިން މެނޭޖު ކުރުން، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ އެ ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކޮށްލެވޭ ބަޔަކަށް ލީގު ދެން ފަށާއިރު ރަނގަޅަށް ފަށައިގަނެވޭނީ. ނޫން ނަމަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލީގުގައި ޕާފޯމް ކުރެވޭނީ.
މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) / ބުރުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ދެ ޓީމު ފިޔަވައި ދެން ހުރި ޓީމުތައް ސީޒަނަށް ނުކުތީ ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނަކާ ނުލަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބްރޭކްގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނަކަށްފަހު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޓީމު ބައްޓަންކޮށްގެން ނުކުންނަން އެ ލިބެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މެދު ކަނޑާލުމަށް ބުރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާނެ ކަމަށާއި، ވިސްނުން ހުރީ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނަކާއެކު ބްރޭކްގެ ބޭނުން ހިފަން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުރުން ނުކުންނަ ޖެހެނީ ކުލަބު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވެސް ބުރުން ވާދަކުރީ އީގަލްސްއާ އެވެ. އެ މެޗުން ބުރު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ނިޒާމްބެ ބުނީ، އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނީ ނޮކްއައުޓް މެޗެއް ކަމަށާއި، އެ މެޗު ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ ލީގު މެޗެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބުރުން ނުކުންނާނީ އެކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ. އީގަލްސް ޓީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، އެ ޓީމަކީ ޓެކްނިކަލީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތިބި ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމަކީ ތަޖުރިބާ ބޮޑު ޓީމަކަށްވުމުން އެކަމަށް ބުރުން ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބުރުން އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް