ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:24
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ކުރެހުމެއް
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ކުރެހުމެއް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރު
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރު ނިމެންވާއިރަށް ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކުރަނީ
 
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭގޮތަށް މަތީ ތައުލީމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތް ފުޅާކުރުމަށް
 
އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީއާއި ވޯކްޝޮޕަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން

ރ. އަލިފުށީގައި ގާއިމްކުރާ ޓިވެޓް ސެންޓަރުން ކިޔަވައިދޭން ފަށަންވާއިރަށް ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކޮށް އަދި ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީރިއަލްތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ޑިމާންޑާއި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ސްޕެޝަލައިޒްޑް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ގާއިމްކުރުމާއި ޒަމާނީ ޓިވެޓް ތަމްރީނު ދެވޭނެ މުއައްސަސާތައް ގާއިމްކުރުމެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭގޮތަށް މަތީ ތައުލީމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ގޮތް ފުޅާކުރުމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށް ޒަމާނީ ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތަކާއި ޕޮލިޓެކްނިކް ގާއިމްކުރުމާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު އިންޑަސްޓްރީ ޑްރައިވް ކޯސްތައް ހުށަހަޅައިގެން ހުނަރުވެރި ވޯކްފޯސްއެއް ތަރައްގީކުރުމެވެ. އެއާ އެއްގޮތަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިހާރު ދަނީ ޒަމާނީ ދެ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިން (ޓީވީއީޓީ) ސެންޓަރެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެތަނުގައި ތަރައްޤީކުރާ 3 ބްލޮކްގެވެސް ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާ، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި، މި ސެންޓަރު ހިންގަން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާއިރު، ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭނެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީއާއި ވޯކްޝޮޕަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ރ. އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގައި ބޯޓް ބިލްޑިންގ ދާއިރާއިން ޚާއްސަ ކޯސްތަކާއި އެހެނިހެން ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ތަފާތު ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ. އަލިފުށީގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ޓިވެޓް ސެންޓަރު ބޯޓް ބިލްޑިންގ އަށް ޚާއްސަ ކުރެވުނީ އަލިފުއްޓަކީ ބޯޓް ބަނުމުގެ މުއްސަނދި ސަޤާފަތަކާއި ތާރީޚެއް އޮތް ތަނަކަށްވާތީއެވެ.

Advertisement

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޓިވެޓް ސެންޓަރު ދަނާލަކާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަލިފުށިން ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަލިފުށީގައި ތިބެގެން ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި އެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުގައި ތިބޭ ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ގާތުން، އެހާމެ ފަސޭހަކަމާއެކު އަތްފޯރާފަށުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ އިތުރުން މަލްޓި-ޕާޕަސް ވޯކްޝޮޕާއި ކިޔަވައިދޭ ކްލާސް ރޫމާއި އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީއެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާއަކާއި ސްޓާފް ރޫމަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާގެ އިތުރުން އޮޑިޓޯރިއަމަކާއި މީޓިންގ ރޫމްތަކާއި ސްޓަޑީ ރޫމްތަކާއި ލައިބްރަރީ ވެސް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް، މި ތަނުގައި ދަރިވަރުންގެ ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އެކްޓިވިޓީ ސެންޓަރަކާއެކު ޖިމެއްހިމެނޭހެން ރެކްރިއޭޝަން ބޮލޮކެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުތަކަކީ، މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތައް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެކެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގައި މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ފުޅާކުރުމަށް ތަފާތު އެތަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން 4 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން މިހާރުއެބަ ކުރިއަށްދެއެވެ.

އަލިފުށީގައި މި އެޅޭ ޓިވެޓް ސެންޓަރަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިސަރުކާރުން އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މުޙިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި