ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 09:33
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ ހިންގާ އިމާރާތް ބަދަލުވެއްޖެ
 
ތަނުގެ ކުއްޔަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހޭ
 
ރިސެޕްޝަނުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ މ. ފިނިފަރުގެ 07 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ހިންގާ އިމާރާތް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބުނީ، 2023 މޭ 07 އިން ފެށިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގަމުން ގެންދާނީ މ. ފިނިފަރުގައި ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ މ. ފިނިފަރުގެ 07 ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ.

އޭސީސީ ކުރިން ހިންގަމުން އައީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގައެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެންގުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ ހ. ސަކީނާ މަންޒިލްގެ ފަސް ފްލޯ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެތަނަށް އެ އޮފީސް ބަދަލު ކުރީއެވެ.

Advertisement

އޭސީސީން މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ތަނުގެ ކުއްޔަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ މީހެއްގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ބަދަލުވުމުން، ތަނުގެ ކުއްޔަށް ހޭދަވާ ވަރާއެކު، ބަޖެޓަށްވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ އިމާރަތްވެސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައަށްވުރެ ކުޑަކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އޭސީސީގެ 100 އެއްހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަން 12،000 އަކަފޫޓުގެ ތަނެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު، ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން އަނެއްކާވެސް ބަދަލުކޮށްފައި މިވަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގެއަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް