ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 13:08
ހުތުބާ
ހުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިހުތިރާމުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންގެ ސިއްރުތައް ވަންހަނާކުރުންވޭ: ޚުތުބާ
 
ޖަލްސާއާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ސިއްރުކުރަންޖެހޭ
 
ތިބާއާއި އެހެން މީހުންގެ ވަގުތަށް އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ
 
އިހުތިރާމުނުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި

މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންގެ ސިއްރުތައް ވަންހަނާކުރުން ވާކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"އިހުތިރާމުކުރުން" މި މައުޟޫއަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމުކުރުމަށް މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއަދު މި މުޖުތަމައުގައި އިހުތިރާމުނުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާކަމަށާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމަކީ ދީނުގެ މަތިވެރި އަޚުލާގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިހުތިރާމުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކުރުންވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ދީނީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މުނާސަބާތަކުގައި ތަހުނިޔާ ކިޔުމާއި، ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުމާއި، ހިތާމަތަކުގައި ތައުޒިޔާ ކިޔުމާއި، އުފަލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމާއި، ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީވުން އިހުތިރާމުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެހެން މީހުންގެ ސިއްރުތައް ވަންހަނާކުރުންވެސް އިހުތިރާމުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މީހުންގެ ވާހަކަތައް ވަގަށް އަޑުއަހައި ފާޅުކުރުމާއި، މީހުންގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އާންމުކުރުމަކީ އިހުތިރާމުގެ ދާއިރާއިން މުޅިން ބޭރު ކަންކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ދުލުކުރިން އީމާންވެ، އެމީހުންގެ ހިތަށް އީމާންކަން އަދި ނުވަންނަ މީހުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ނެތިމޮށި ނޫޅޭށެެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ އުނި ސިފަތައް ހޯދައި ފަޟީހަތްކޮށް ނޫޅޭށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ އުނި ސިފަތައް ހޯދައި، ފަޟީހަތްކުރާ މީހާ، އޭނާގެ ގޭގައި ފިލައި އޮތަސް، ﷲ އޭނާ ފަޟީލަތްކުރައްވާނެއެވެ
ހުކުރު ޚުތުބާ

މީގެ އިތުރުން ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި، ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީވެސް އެއަށް އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ ސިއްރުތަކެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ޒަމާނުގައި ފެނިގެންދަނީ މިއާ ޚިލާފު މަންޒަރެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. "މަޖްލިސްތަކަކީ އަމާނާތެކެވެ. ތިން ބާވަތެއްގެ މަޖްލީހެއް މެނުވީއެވެ. ހަރާމް ގޮތުގައި ލޭ އޮހޮރުވޭ މަޖްލިސްތަކާއި، ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގޭ މަޖްލިސްތަކާއި، ހައްގަކާނުލައި މީހުންގެ މުދާ ކައިއުޅޭ މަޖްލިސްތަކެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބާއާއި އެހެންމީހުންގެ ވަގުތުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ވަގުތަކީ ތިބާގެ ރައުސުލްމާލު ކަމަށާއި، ބުއްދިވެރިއަކީ ވަގުތުގެ އަގު ދަންނަ މީހާ ކަަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާގެ ވަގުތުން ފަޅި ސިކުންތެއްވެސް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތަށް ފައިދާހުރި ކަމަކަށް މެނުވީ ހޭދަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ