ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 12:20
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައި
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިއްސާރައިގެ ގެއްލުން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވެ 24 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ
 
7 ގެއެއްގެ ދަނޑު ބިންތަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ 24 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ މިހާރު ކުރަމުންދާާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުުވެ ހިތަދޫއިން 16 ގެއަކަށާއި 7 ގެއެއްގެ ދަނޑު ބިންތަކާއި، ފޭދޫގެ 8 ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

ހަފްތާ ބަންދުގައި މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުކުރާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށާއި އުތުރުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަވާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެ މޫސުން ގޯސްވާތީ, ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލައި މަސައްކަތްކުރުމަށް، އެންޑީއެމްއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެ، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު، ޚާއްސަކޮށް ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައި ބާރުވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވުމާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި, އަދި ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އެރުންވެސް އެކަށީގެންވާކަމަށް، މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދޭކަމަށެވެ.

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ލިބިދާނޭ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ، ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ތައްޔާރުވުމާއި، ގެއަށް ފެން ނުވަންނާނެހެން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ވެލިބަސްތާ ފަދަ ތަކެތި ޖެހުމާއި، ގޭތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގެއްލުންވެދާނެ މުދާ، ފެން ނުޖެހޭފަދަ އުސްތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި، އުސް ތަންތަނަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނުގެ އަސަރު ނުފޯރާނެ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލައިލާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ، ވައުފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާޅު އެއްލައިނުލާފަދަ ގޮތަކަށް ހަރުކޮށް، އަދި ގަދަވައިގެ ސަބަބުން އެއްލައިލާފާނެ ތަކެތި ބަނދެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާއްމުކޮށް ބޭނުންނުކުރާ ކަރަންޓު އާލާތްތައް ނިއްވާލާފައި ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށާއި، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރުކުރުމަށް ސަމާލުވުމާއި، އަދި ދަތުރަށް ނުކުންނައިރު ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކަން ޔަގީންކުރުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ މި ކަންކަމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ހުޅަނގު މޫސުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ފެށިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ފެށިފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުން ގޯސްވެ ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް