ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:56
ސްކޫލް ކުދިން
ސްކޫލް ކުދިން
ރެހެންދި ސްކޫލް
ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުން
ރާއްޖޭގައި ސްކޫލްތަކުގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާގައި ޤުރުއާނާ ގުޅުންހުރި މަންޖަހަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ - އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ
 
ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭއިރު ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު އޮތީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުޅާކޮށް

ރާއްޖޭގައި ސްކޫލްތަކުގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާގައި، ޤުރުއާނާ ގުޅުންހުރި މަންޖަހަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ތައުފީޤް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭއިރު ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު އޮތީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާ ފުޅާކޮށް ކަމަށެވެ. އެއީ ޤާރީކަން ކިޔަވަން ފަށާއިރު ބޭނުންވާ މިންވަރުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މުޤައްރަރުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންތެރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނުހިމެނި ހުރި ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ ކަންކަމަށް ބަދަލު ގެނެސްފިނަމަ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގައި ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއްޞާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދޭއިރު މުހިންމީ ޤުރުއާނާ ދަރިވަރުން ގާތްކޮށްދޭނެ ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ޤާރީ ތައުފީޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަލް ޤާރީ އިބްރާހީމް ޝިފާއު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުންދާ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްދަނީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމާއި ނުބަލައި ކިޔެވުން ނުވަތަ ހިތުން ކިޔުމުގެ ބައި ހިމަނައިގެން ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ބަލައިގެން ކިޔަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިގު ރާގަށް ކިޔަވާ ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށާއި، އެ ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތައްވެސް އެބަތިބިކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މުބާރާތްތަކަށް ވާދަކުރަން އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތްތައް ބާއްވާ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނޫނީ އެ ހުނަރު ނުދިރުވޭނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ވަކި މުބާރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން ދަސްކޮށްދެނީ ރަނގަޅަށް ތަޖުވީދާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވުން މުހިންމުކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް