ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 11:19
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކޯފް ސިރަޕް
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކޯފް ސިރަޕް
ގޫގުލް
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕެއް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ
މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން

އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕެއް ކަމަށްވާ ގުއައިފެނެސިން ސިރަޕް ޓީޖީ (GUAIFENESIN SYRUP TG) ތަޣައްޔަރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ސިރަޕްތަކުގައި، ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ، ޑަޔަތްލިން ގްލައިކޯން އާއި އެތިލިން ގްލައިކޯން "diethylene glycol and ethylene glycol” ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އެލާޓް ކޮށްފައިވާތީ، މީގެ ކުރިންވެސް ތިން އެލާޓެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކުރި އިތުރު އެލާޓެއްގައި އިންޑިއާގެ ކިޔުޕީ ފާމަކެމް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާ ގުއައިފެނެސިން ސިރަޕުގައި ވެސް އެ މާއްދާ ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެފްޑިއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ މިބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބޭސް ސިޓީއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރާއްޖެއަށް މިބޭސް އިމްޕޯޓްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ ބޭހަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ޕޯޓުތަކުގައި ބަލައިފާސް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގައި އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕްތަކެއްގައި ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެލާޓް ނެރެމުން އަންނައިރު އެ ޤައުމުން އުފެއްދި ކޯފް ސިރަޕްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގާމްބިއާއި އުޒްބެކިސްތާނުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މި ބޭހަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި ކިޔުޕީ ފާމަކެމް އިން އެ ބޭހުގެ ކޮލިޓީއާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޖަމިއްޔާއަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް