ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:01
ސޫދާންގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެގައުމުން ބޭލުން
ސޫދާންގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެގައުމުން ބޭލުން
ރޮއިޓާސް
ސޫދާނުގެ ހަމަނުޖެހުން
ސޫދާނުން 800،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފިލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: އ.ދ.
 
ސޫދާނުގައި ފެށި ހަނގުރާމައަށް ދެ ހަފުތާވެއްޖެ

ސޫދާނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން 800،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ފިލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އ.ދ އިން ބުނެފިއެވެ.

އ.ދ ގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގަައި މެންބަރުން ފާހަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ދާން ޖެހިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ސޫދާނާ ކައިރީގައި އޮތް ހަތް ޤައުމަށް 815،000 މީހުން ފިލައިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 580،000 ސޫދާނުގެ ރައްޔިތުން ހިމެނޭއިރު ބާކީ 235،000 މީހުންނަކީ މިހާރު ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސޫދާނާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ހަތް ޤައުމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ސޫދާނާއި ޗޭޑް އާއި މިސްރާއި އެރިޓްރިއާ އާއި އިތިއޯޕިއާ އާއި ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް އަދި ލީބިޔާ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުތަކަށް ސޫދާނުން އެތެރެވި މީހުންގެ އަދަދު 73،000 އަށް އަރައެވެ.

އދ. އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިހާރު ސޫދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސޫދާނުގައި މިލިޓަރީ ދެ ފެކްޝަނެއްގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާތާ މިހާރު ދެ ހަފުތާ ވަނީ ވެފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މިހާތަނަަށް މަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް އެ ޤައުމުން ފިލައިގެން ކައިރި ޤައުމުތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެތެރެވަމުންނެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ ބޯޑަރު ވެސް ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސޫދާނުގައި ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ ޤައުމުތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް