ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 19:13
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ދެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ދެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ސިއްޙީ ދާއިރާ
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު، ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގު ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެ - މިނިސްޓަރު
 
މި ބަދަލަކީ މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ލިބުނު ބާރެއް: މިނިސްޓަރު
 
3710 ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލާއެކު ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގު ސާފުވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން އެ ދާއިރާގައި ދިވެހިންގެ ހިއްސާ ބޮޑުކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވައި، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާ މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އެއީ ލިބުނު ބާރެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު، މި ބަދަލާއެކު 3710 ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 520 މުވައްޒަފުން، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ 471 މުވައްޒަފުން، ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ 965 މުވައްޒަފުން، އައިޖީއެމްއެޗްގެ 1004 މުވައްޒަފުން، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 298 މުވައްޒަފުން އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 452 މުވައްޒަފުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް