ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 13:58
ދަތްއުގުޅާ ބޭސް ޓިއުބްގައި ޑްރަގް އެތެރެ ކުރުން
ދަތްއުގުޅާ ބޭސް ޓިއުބްގައި ޑްރަގް އެތެރެ ކުރުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވިއެޓްނާމް އަށް ޑްރަގް އެތެރެ ކުރުން
ދަތްއުނގުޅާ ބޭސްފުޅީގައި ވިއެޓްނާމްއަށް ޑްރަގު އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ފާއިތުވި ތިންމަސް ދުވަހުގެތެރޭ ވައިގެ މަގުން އެގައުމަށް އެތެރެކުރި ޑްރަގްގެ އަދަދު، އޭގެ ކުރީ ފަސް އަހަރު އެތެރެކުރި މިންވަރަށް ވުރެވަނީ އިތުރުވެފައި

ވިއެޓްނާމް އަށް 50 ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ކުށުގައި އެގައުމުގެ ފުލުހުން 65 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ވިއެޓްނާމް އެއާލައިންސްގެ ހަތަރު ކްރޫ މެންބަރުން މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ޕެރިހުން ފުރައިގެން ވިއެޓްނާމްގެ ހޯޗީމިން ސިޓީ އަށް ދަތުރު ކުރި ފްލައިޓުން އައި ހަތަރު ކްރޫ ހައްޔަރު ކުރީ އަތްމަތީ ދަބަސްތަކެއްގައި 50 ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެ ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ޑްރަގްގެ ބޮޑުބައެއްހުރީ ދަތްއުނގުޅާ ބޭސް ޓިއުބްތަކެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ކަމަށް ވެއެވެ. އެމީހުން ބުނި ގޮތުގައި ބަޔަކު އެމީހުން ނަށް ފައިސާދީފައި، 60 ކިލޯގެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭސް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދުނު ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ހަވާލު ކުރެވުނީ އެކްސްޓަސީ އާއި ކެޓަމީން އަދި ކޮކެއިން ކަމެއް އެމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފްލައިޓް އެޓެންޑަންޓުން އަތުން ފެނުނު 327 ދަތްއުނގުޅާ ބޭސްޓިއުބްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިގައި ޑްރަގް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ވެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އަމަލު ކުރެވޭ އެންމެ ހަރުކަށި އެންޓި ޑްރަގް ގާނޫނުތައް ހުރުމާއިއެކު ވެސް ވިއެޓްނާމް އަކީ ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ހަބެކެވެ.  

ފުލުހުން މިހަފްތާގައިވަނީ ހަ ޝިޕްމަންޓެއްގެ ނާކޮޓިކް ޑްރަގް، ހަމަ ކުރީގެ ރޫޓުން އެތެރެކުރުމުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 65 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ޑްރަގްއަކީވެސް ކްރިން ފްލައިޓް އެޓެންޑަންޓުންނާ ޑްރަގް ހަވާލުކުރި ސްމަގްލިންގ ރިންގުން ހަވާލުކުރި ޑްރަގްސް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ފަހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނު 65 މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ތަފާތު ކުށްތަކުގެ ދައުވާކޮށް އެކަމުގެ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ޑްރަގްސް ގަތުން، ވިއްކުން، އުފުލުން، ރައްކާކުރުން އަދި ވިއެޓްނާމް އަށް އެތެރެކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ވިއެޓްނާމްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ ތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ތިންމަސް ދުވަހުގެތެރޭ ވައިގެ މަގުން އެގައުމަށް އެތެރެކުރި ޑްރަގްގެ އަދަދު، އޭގެ ކުރީ ފަސް އަހަރު އެތެރެކުރި މިންވަރަށް ވުރެވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. އަވަށްޓެރި ކެމްބޯޑިއާއާ ކައިރި ކަމުން ވިއެޓްނާމްގެ ހޯޗމިންސިޓީ އަކީ ޑްރަގް އެތެރެކުރާފަރާތްތަކުން އާންމުކޮން ބޭނުން ކުރާ މަގެކެވެ.

ވިއެޓްނާމްގައި 600 ގްރާމްއަށް ވުރެގިނައިން ހެރޮއިން އަދި 2.5 ކިލޯގެ މެތަފެޓަމީން އަތުގައި ހުރި ނުވަތަ ސްމަގްލް ކުރި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައެވެ. އަދި ވަކި މިންވަރަކަށް ވުރެގިނައިން މަނާ ނާކޮޓިކް ޑްރަގްސް ގެންގުޅެނިކޮން ހިފުނަސް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް