ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 17:05
ޖަޕާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް މައުލޫމާތު ލީކު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޗައިނާގެ ނޫހެއްގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރެއްގެ މައްޗަށް
ޖަޕާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް މައުލޫމާތު ލީކު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޗައިނާގެ ނޫހެއްގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރެއްގެ މައްޗަށް
ޗައިނާ-ޖަޕާން
ޖަޕާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް މައުލޫމާތު ލީކު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ޗައިނާގެ ނޫހެއްގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރެއްގެ މައްޗަށް
 
ޗައިނާއިން ދަނީ އެގައުމުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ޖަޕާނާ ހިއްސާކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އަދަބު ދެމުން
 
ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ޖާސޫސުކޮށްދޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެގައުމުގައި ހުރި ޖަޕާންގެ ފަރމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ޖަޕާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ތަކަކަށް ޗައިނާގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެގައުމުގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްގެ ކުރީގެ އެޑިޓަރެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ޑޮންގް ޔުޔޫ އަކީ ގުއަންގމިން ޑެއިލީ ނޫހުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޑެޕއިޓީ ހެޑްއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ޖަޕާންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް އެގައުމުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައިކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

އެގޮތުން، ޗައިނާގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީގެ އޮފިޝަލަކާ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، އޭނާ ފިލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު، ޑޮންގް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޑޮންގް ބައްދަލުކުރި ޑިޕްލޮމެޓްވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޑޮންގް ޔުޔޫގެ މައްޗަށް މިކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ މަރޗް މަހުއެވެ.

ޗައިނާއިން ދަނީ އެގައުމުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ޖަޕާނާ ހިއްސާކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އަދަބު ދެމުންނެވެ.

ޖަޕާނާ ޗައިނާ އާއި ދެމެދު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ޖާސޫސުކޮށްދޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެގައުމުގައި ހުރި ޖަޕާންގެ ފަރމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް