ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 08:25
ހއ. ހޯރަފުށި
ހއ. ހޯރަފުށި
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
އިމުގެ މައްސަލަ
އިމުގެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުން ހާމަވެގެންދިޔައީ ރައީސްގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކާމިޔާބުކަން: ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
 
މިކަން ވެގެންދިޔައީ ރައީސްގެ ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ދުރުވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުންކަމަށް ކައުންސިލުގެ ބަޔާނުގައިވޭ
 
ރާއްޖެ ދިވެހިންނަށް އަނބުރާ ލިބިގެންދިޔުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވޭނެ ކަމެއް

ދިވެހިރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ އިމުގެ މައްސަލަ, 58 އަހަރު ފަހުން، ދިވެހިން ބޭނުންވިގޮތަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފް ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ(އިޓްލޮސް)ން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ފުރިހަމައަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމުގެ ވަރުގަދަ ރަމްޒެއްކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ޗާގޮސް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިމުގެ ސަރަހައްދަށް 4687 އަކަކިލޯ މީޓަރުގެ ބޮޑުބައެއް އިތުރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއެކު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް (ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަސްވެރިންނަށް) މަރުހަބާކިޔާކަމަށެވެ. މިއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށާއި ރާއްޖެ ދިވެހިންނަށް އަނބުރާ ލިބިގެންދިޔުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވޭނެ ކަމެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަން ވެގެންދިޔައީ ރައީސްގެ ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ދުރުވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުންކަން، ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އަދި މިކަމަށްޓަކައި ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ރައީސަށް މަރުހަބާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ތިބީ ރައީސް ސާލިހާއި ސަރުކާރާއެކުގައި ކަމަށްވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް