ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 21:44
އިޓްލޮސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ކާމިޔާބު ލިބިފައި
އިޓްލޮސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ކާމިޔާބު ލިބިފައި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ
އިންވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
"މޮރިޝަސް އަށް ކާމިޔާބުވިނަމަ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ"
 
އަދި މޮރިޝަސްއަށް ކާމިޔާބުވި ނަމަ އެމީހުން ހޯދާ ބައިގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ ކިހާވަރެއްކަމެއްވެސް ނޭނގޭ
 
ކަންބޮޑުވީ މޮރިޝަސްއަށް އެ ދައުވާ "އެޓްރެކްޓިވް" ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅަން ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވާތީ

އުތުރު ޗަގޯސް އާކިޕެލަގޯ ރީޖަންގެ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުން ބޭރުގައި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް އަށް މޮރިޝަސް އަށް ހައްގު ލިބިގެން މޮރިޝަސް އަށް މައްސަލަ ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ރާއްޖެއިން ނަގައި މޮރިޝަސް އަށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ލީޑް ކައުންސެލް އޮން ދަ ޑެލިމިޓޭޝަން ޕްރޮފެސަރ ޕަޔަމް އަޚަވަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް) އިން ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާ ކަނޑު (މޮރިޝަސް ވ ދިވެހިރާއްޖެ) މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ލީޑް ކައުންސެލް އޮން ދަ ޑެލިމިޓޭޝަން އޮފް ދަ މެރިޓައިމް ބައުންޑަރީ ޕްރޮފެސަރު ޕަޔަމް އަޚަވާން އާއި ޕްރޮފެސަރު ޖީން މާކް ތޯވެނިން ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement

އުތުރު ޗަގޯސް އާކިޕެލަގޯ ރީޖަންގެ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުން ބޭރުގައި މޮރިޝަސް އަށް ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފް އަށް ހައްގު ދިނުމުގެ މައްސަލަ މޮރިޝަސް އިން ކާމިޔާބު ކުރިނަމަ ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ރާއްޖެޓީވީން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮފެސަރު ޕަޔަމް ވިދާޅުވީ އެއީ އެމީހުންގެ "އެންމެ ބޮޑު" ކަންބޮޑުވުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަކީ މޮރިޝަސްގެ ފައިދާއަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ނަމަ މޮރިޝަސްއަށް 11000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ޕޮޓެންޝަލް ކްލޭމްއެއް ރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮފެސަރު ވިދާޅުވީ ނަސީބަކުން އިޓްލޮސްގެ ސްޕެޝަލް ޗެމްބަރުން އިއްތިފާގުން ނިންމީ މޮރިޝަސްގެ ދައުވާގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ފަންނީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކެއް ނެތް ކަމަށާއި ޗެމްބަރުގެ ބަހުން ބުނާނަމަ "މޮރިޝަސްގެ އެފަދަ ހައްގެއް އޮތްތޯ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް ނެތް" ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އިޢުތިރާފުވެވޭ، މިހާރު މައްސަލަ ނިމިއްޖެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން. ދެން ރާއްޖެއަަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް 11،000 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ޕޮޓެންޝަލް ކްލޭމްއެއް އޮންނާނެ، އަދި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް، އެއީ އޭރުން ރާއްޖެއިން ނަގައި މޮރިޝަސްއަށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ސަރަހައްދެއް. އެކަމަކު ނަސީބަކުން ޗެމްބަރުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ މޮރިޝަސްގެ ދައުވާގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ފަންނީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކެއް ނެތް ކަމަށާއި ޗެމްބަރުގެ ބަހުން ބުނާނަމަ މޮރިޝަސްގެ އެއްވެސް ހައްގެއް އޮތްތޯ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށް
ރާއްޖޭހެ ލީޑް ކައުންސެލް - ޕްރޮފެސަރ ޕަޔަމް އަޚަވަން

ޕްރޮފެސަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މޮރިޝަސް އިން ހުށަހެޅި ދައުވާއާއި ހިލާފަށް، ރާއްޖެއާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑުގެ ބިންގަލާއި، ސިފަތަކާއި، ބޭރު ޝެލްފް ކައިރިވެފައި ހުރުމަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހައްގުގައި އެކަންކަން ނުހިނގާނެކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕްރޮފެސަރު ތޯވެނިން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެމީހުން އެހާ ކަންބޮޑުވަނީ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުން ބޭރުގެ ހައްގެއް ހޯދުމަށް މޮރިޝަސްއިން ދައުވާކޮށް، އެ ލިމިޓޭޝަނަށް ދައުވާ "އެޓްރެކްޓިވް" ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ކާމިޔާބު ވުމުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެމީހުން އެކަން ސިފަކުރުމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރީ، ބޭރު ބައްރާ ގުޅޭ ދައުވާތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަހަމަ ހިއްސާއެއް ކުރަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށެވެ.

ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އިންސާފުން ނުވަތަ އިންސާފުގެ ސިފައަށް ޝައުގުވެރިވާ ލޮލުން، އެއީ ރީތި ހައްލެއްކަން އިހުސާސް ކުރެވޭނެ. އަދި މިފަދަ ޝައުގުވެރި ހުށަހެޅުމަކަށް މި ޗެމްބަރުން ރިއެކްޓް ކުރާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތީ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ، ބޭރު ބައްރުގެ އެއްވެސް ލިމިޓެޝަނަކަށް ޗެމްބަރު ވަދެވޭތޯ މުޅިން ދުރުހެލިވާން. އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ފެށުނީއްސުރެ ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމެއް.
ޕްރޮފެސަރ ޖިއަން-މާކް ތޯވެނިން

ޕްރޮފެސަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމީހުން "ފުދޭވަރަކަށް" ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ "ބޮޑު" ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޮރިޝަސްއަށް ކާމިޔާބުވި ނަމަ އެމީހުން ހޯދާ ބައިގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ ކިހާވަރެއްކަމެއްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ސަރުކާރުން އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައިފި، ބުނަނީ އެއީ އިޓްލޮސްއަށް ނިންމޭނެ ނިންމުމެއްވެސް ނޫންކަމަށް
އައު ސަރުކާރުން މާލީބަޔާންތައް ހާމަނުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް
އިޓްލޮސްގެ މައްސަލާގެ ރިޕޯޓާއެކު، ގާނޫނީ މާހިރުންގެ މައުލޫމާތާއި ޚަރަދުވި ފައިސާ ހާމަކުރާނެ: އޭޖީ
ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ނުކޮށް، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ - މެންބަރު ހަލީމް
ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުބޮޑު، ރައީސް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ - ރާއީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭއެއް ހަދަނީ
ކަންކަން ހާމަކުރަން ގޮވާލައި، ވެރިކަމަށް އައިސް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން