ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 21:44
ޖަލުގެ އޮފިސަރަކު ޑިއުޓީގައި
ޖަލުގެ އޮފިސަރަކު ޑިއުޓީގައި
ކަރެކްޝަން ސަރވިސް
ފިނިހޫނުމިނަށް ސަމާލުވުން
މީހުން ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިނިހޫނުމިނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން، ގޮޅިތައް އިތުރަށް ހޫނުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
 
އާއްމު ދުވަހެއްގައިވެސް ޖަލުތައް ހޫނު ގަދަކަން ފާހަގަކުރެވޭ

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މީހުން ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިނިހޫނުމިނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށާއި، ގޮޅިތައް އިތުރަށް ހޫނުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް, ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ހޫނުމިން އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުލެއާ ކ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ހޫނުމިން އިހުސާސްކުރެވޭ މިންވަރު 43 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއާ ހަމައަށް ހުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސްއިން އާއްމު ކުރަމުން ގެންދާ މައުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގައާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ، މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުންނާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެފަދަ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި، ގިނަ ފެސިލިޓީތަކުގައި އާއްމު ދުވަހެއްގައިވެސް ހޫނު ގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ވައި ދައުރުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނެއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން މަތިވަމުންދާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކާއި ޖުވެއިނަލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާއި އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާއި، އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާއި ނޭޝަނަލް ރީ-އިންޓިގްރޭޝަން ސެންޓަރާއި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މީހުން ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިނިހޫނުމިނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ގޮޅިތައް އިތުރަށް ހޫނު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އެދިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް