ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:42
މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން
މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން
ޕެންޝަން އޮފީސް
ފައިނޭންސް ފޯރަމް
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް އަންނަ މަހު
 
ފިންޓެކްއާއި އޭއައިގެ އެހީގައި މާލީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕެންޝަން އޮފީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ދިހަވަނަ އެޑިޝަން, އަންނަ މޭ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފޯރަމްގެ ތީމަކީ "The Future of Finance: Exploring the Intersection of Fintech and AI" އެވެ. މިފޯރަމްގައި ފައިނޭންޝަލް ޓެކްނޮލޮޖީސް (ފިންޓެކް) އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ ސަބަބުން މާލީ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި, އެއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި ފިންޓެކްއާއި އޭއައިގެ އެހީގައި މާލީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް, ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފިންޓެކް އަދި އޭއައިއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި އީޖާދުތައް ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ފައިނޭންސް ފޯރަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މާލީ ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ބައްދަލުވެ, ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް، މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ފޯރަމެކެވެ. މިފޯރަމަކީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ މަސްރަަހަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ތީމްތަކަށް، ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ސެޝަންތަކާއި ތީމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ދައްކާލުންފަދަ ތަފާތު ބައިތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ފޯރަމެކެވެ. ފައިނޭންސް ފޯރަމަކީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ފެށި މިފަދަ ފުރަތަމަ އަދި މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްގެންދާތާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެެއް ފޯރަމެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން މިފަދަ ފޯރަމެއް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އިންވެސްޓަރުގެ ހައިސިޔަތުން ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ޕެންޝަން ފަންޑް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފަހި މާހުލެއް ގާއިމުކޮށް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި, ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް