ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:53
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންފްރާސްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް
މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އިންފްރާސްޗަރގެ 541 މަސައްކަތް އެބައޮތް - އަސްލަމް
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 221 މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް
 
މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރަނީ އެ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ފަހުގައި
 
ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުން ނުވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އިންފްރާސްޗަރގެ 541 މަސައްކަތް އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވަނީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ އާއި މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ތަރުތީބުން އިސްކަން ދީގެން ނޫންތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ހިމަނައިގެން ބަލައިފި ނަމަ އިންފްރާސްޗަރގެ 541 މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 221 މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އާއި ކަަމަށް ވުމާއެކު އެމްޓީސީސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯޑު ބޮޑުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އުންމީދުކުރާ ބާރު މިނުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާ ކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވަކި ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރުމަށް ނުވިސްނަވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރަނީ އެ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ހަމައެކަނި ބޮޑު ހިލަ ޖަހަން ބޭނުން ވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއވެެ. އެ ނޫން އެހެން ޒަރިއްޔާތަކުން ވެސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރެވޭ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުން ނުވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް